Warunki i zasady korzystania z MOTOBLUR i oœwiadczenie o prywatnoœci MOTOBLUR (wspólnie tworzšce umowę) tworzš umowę między użytkownikiem i Motorola Mobility, Inc., korporacjš Delaware z siedzibš głównš mieszczšcš się pod adresem 600 US Highway 45, Libertyville, IL 60048, USA, (Motorola). Wszelkie terminy użyte w niniejszej umowie majš takie samo znaczenie w warunkach i zasadach korzystania oraz w oœwiadczeniu o prywatnoœci. Korzystanie z oprogramowania MOTOBLUR i usług (MOTOBLUR) stanowi wyraz zaakceptowania warunków umowy bez ich zmieniania. Nie zaakceptowanie warunków niniejszej umowy oznacza brak możliwoœci korzystania z MOTOBLUR.


OŒWIADCZENIE O PRYWATNOŒCI


Oœwiadczenie o prywatnoœci odnosi się do korzystania z oprogramowania MOTOBLUR i usług (MOTOBLUR), chyba że okreœlono inaczej w wiadomoœci powitalnej, którš otrzymałeœ po zarejestrowaniu konta MOTOBLUR. To oœwiadczenie nie ma zastosowania do informacji, które Motorola może zbierać w każdy inny sposób, włšczajšc strony internetowe nie zwišzane z MOTOBLUR, wysyłane wiadomoœci email wysyłane do prawnych przedstawicieli Motoroli lub innych.


JAKIE INFORMACJE ZBIERA MOTOROLA?


Motorola zbiera różne informacje pochodzšce od użytkownika i urzšdzenia przenoœnego, w tym:


* Informacje na twój temat, takie jak imię i nazwisko, adres, numery telefonów, data urodzenia, kontakty, kalendarz, dane logowania do konta, ustawienia i preferencje użytkownika, informacje dotyczšce karty płatniczej, nazwa użytkownika i hasło, preferencje zakupowe, a także dane logowania do portali społecznoœciowych, które zapisano w urzšdzeniu przenoœnym;


* Informacje dotyczšce urzšdzenia przenoœnego, takie jak numer telefonu bezprzewodowego, rodzaj urzšdzenia i sieci mobilnej, z której korzystasz, numer IMEI urzšdzenia użytkownika lub identyfikator ID karty SIM, lokalizacja urzšdzenia (okreœlana przez sieć bezprzewodowš, triangulację nadajników sygnału lub GPS); oraz


* Informacje dotyczšce sposobu używania urzšdzenia przenoœnego, takie jak instalowane programy i wykorzystanie aplikacji w urzšdzeniu, stan baterii, informacje diagnostyczne, wykorzystywanie akcesoriów oraz włšczanie funkcji urzšdzenia


W JAKI SPOSÓB MOTOROLA WYKORZYSTUJE MOJE INFORMACJE?


Generalnie Motorola wykorzystuje informacje zbierane z urzšdzenia, aby:


* Obsługiwać MOTOBLUR, zapewniajšc urzšdzeniu możliwoœć współpracy z usługami osób trzecich, takimi jak strony internetowe i portale społecznoœciowe oraz aby zlokalizować urzšdzenie w razie jego utraty lub kradzieży;


* Wspierać MOTOBLUR, między innymi poprzez dostarczanie informacji dotyczšcych Motorola, MOTOBLUR i konta MOTOBLUR użytkownika; umożliwiać restartowanie systemu, wprowadzanie aktualizacji, przywracanie kopii zapasowych, przeprowadzanie zdalnej diagnostyki, usuwanie problemów, zdalne usuwanie danych; udostępniać wszelkie inne usługi realizowane, zapewniane lub włšczane przez lub za pomocš MOTOBLUR;


* Dostarczać informacje, które możesz uznać za interesujšce, takie jak informacje o produktach i usługach zwišzanych z MOTOBLUR lub urzšdzeniem użytkownika, oferowane przez Motorola lub podmioty trzecie;


* Pomóc Motorola dostosować i/lub poprawić MOTOBLUR;


* W inny sposób opisany w momencie, gdy informację sš zbierane; oraz


* Do celów prawnych, jak te opisane w warunkach i zasadach korzystania MOTOBLUR, aby rozwišzywać problemy i zbierać zaległe płatnoœci, a także aby spełniać wymogi stosownych przepisów prawnych.


W JAKI SPOSÓB MOTOROLA DZIELI SIĘ INFORMACJAMI NA MÓJ TEMAT Z OSOBAMI TRZECIMI?


Motorola będzie dzieliła się informacjami zebranymi od użytkownika z: a) z członkami organizacji Motorola i jej przedsiębiorstwami kontrolowanymi; b) dostawcami firmy Motorola, dostawcami usług i innymi osobami trzecimi, z którymi Motorola utrzymuje relacje handlowe; c) sieciami społecznoœciowymi, dostawcami usług mobilnych i innymi osobami trzecimi, z którymi utrzymujesz kontakty; d) osobami trzecimi, od których decydujesz się nabyć dodatkowe produkty i/lub usługi poprzez oprogramowanie lub usługi MOTOBLUR. Wszelkie informacje przekazane osobom trzecim podlegajš zasadom polityki prywatnoœci tych podmiotów. Motorola może również dzielić się informacjami z osobami trzecimi, które bezpoœrednio dostarczajš ci produkty lub usługi.


Motorola będzie się również dzielić informacjami użytkownika z osobami trzecimi, jeœli uzna że jest to wymagane przez przepisy prawne lub wynika z warunków umowy, jeœli częœć lub całoœć jej działalnoœci zostanie przejęta przez podmiot trzeci lub w celu zidentyfikowania, skontaktowania się lub podjęcia kroków prawnych wobec kogoœ, kto narusza umowę MOTOBLUR lub prawa Motorola lub innych podmiotów albo naraża mienie Motorola na uszkodzenie lub zakłóca działalnoœć firmy.Jeœli w tym rozdziale nie ma specjalnego upoważnienia, Motorola nie będzie przekazywała informacji na temat lokalizacji użytkownika osobom trzecim, poza sytuacjami wymagajšcymi takiego zachowania, opisanymi w niniejszym oœwiadczeniu o prywatnoœci.


JAKIE SĽ MOJE WYBORY, JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ I GDZIE JEST MOTOROLA?


Możesz zażšdać dostępu do informacji osobistych zawartych w koncie MOTOROLA MOBILE użytkownika, kontaktujšc się z nami poprzez adres. privacy@motorola.com. Odpowiadasz za to, że informacje które przekazujesz Motorola sš dokładne i pełne, a także za aktualizowanie lub poprawianie takich informacji, gdy zajdzie potrzeba.


Jeœli nie chcesz więcej otrzymywać wiadomoœci marketingowych od Motorola, możesz odwiedzić stronę http://optout.motorola.com lub postšpić zgodnie ze wskazówkami zawartymi w wiadomoœci email, aby usunšć swoje nazwisko z listy(list) dystrybucyjnej(-ych). Należy pamiętać, że odmowa przekazania informacji osobowych lub nie wyrażenie albo wycofanie zgody na ich używanie w sposób okreœlony w oœwiadczeniu prywatnoœci, może oznaczać brak możliwoœci uczestniczenia w okreœlonych programach lub działaniach sponsorowanych przez Motorola.


W sprawie innych pytań lub żšdań dotyczšcych używania twoich informacji, obejmujšcych żšdania rezygnacji ze zbierania lub wykorzystywania okreœlonych informacji, proszę skontaktować się z firmš Motorola za pomocš wiadomoœci email pod adresem privacy@motorola.com lub drogš pocztowš na adres:


Motorola Mobility, Inc.


Attention: Privacy Compliance Program


600 North U.S. Highway 45


Mailstop: W4-35M


Libertyville, Illinois 60048


USA


Twoje informacje zostanš przekazane firmie Motorola, z siedzibš w Illinois, USA. Jeœli mieszkasz poza USA, niniejszym zgadzasz się na przekazywanie twoich informacji, wraz ze wszystkimi podanymi danymi osobistymi, bez żadnych ograniczeń oraz wszystkim informacjami opisanymi w tym dokumencie, do USA w celu przetworzenia i zapisania przez Motorola. Należy zrozumieć, że w USA może nie być praw, które zapewniajš taki sam poziom ochrony jak prawa w kraju zamieszkania.


JAKIE POZIOMY ZABEZPIECZEŃ ZAPEWNIA MOTOROLA?


Motorola korzysta z różnorodnych standardów technologicznych i organizacyjnych, by zapewnić ochronę danych, gdzie jest to niezbędne, by chronić dane identyfikacyjne, które sš gromadzone i przechowywane. Jednakże nie wszystkie dane transmitowane przez bezprzewodowš lub interaktywnš sieć sš w 100% bezpieczne, a duża częœć komunikacji, które następuje przez MOTOBLUR będzie dostępna dla osób trzecich. Dlatego należy zachować ostrożnoœć przy przekazywaniu danych identyfikacyjnych poprzez MOTOBLUR, a także zrozumieć, że MOTOBLUR używa się na własne ryzyko.


Jako firma międzynarodowa, Motorola ma narodowe strony internetowe i użytkowników na całym œwiecie. Dane osobowe dostarczane przez użytkowników mogš być przesyłane, używane, przechowywane i przetwarzane poza krajem, gdzie zostały przekazane, włšczajšc jurysdykcję, która nie posiada praw ochrony danych, zapewniajšcych ekwiwalentnš ochronę takich praw w kraju ojczystym użytkownika.


CO Z PRYWATNOŒCIĽ MOJEGO DZIECKA?


Motorola przeznacza MOTOBLUR do użytku przez osoby w wieku 16 lat i starsze. Motorola nie ma zamiaru zbierać informacji dotyczšcych osób nieletnich poniżej 16 roku życia. Dzieci poniżej 16 roku życia nie powinny przekazywać informacji firmie Motorola. Motorola będzie usuwała informacje zebrane od osób nieletnich poniżej 16 roku życia natychmiast po ich wykryciu i nie będzie ich wykorzystywała do żadnych celów. Motorola zachęca rodziców, by pełnili aktywnš rolę w korzystaniu przez ich dziecko z jakichkolwiek interaktywnych usług i urzšdzeń oraz informowania ich o potencjalnych zagrożeniach wynikajšcych z przekazywania takich informacji przez internet.


To Oœwiadczenie o Prywatnoœci obowišzuje od 1 marca 2011 i może być zmienione bez powiadomienia.