Zmluvné podmienky poskytovania služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES a vyhlásenie o ochrane osobných údajov v rámci služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES (spoločne ako „zmluva“) tvoria záväznú zmluvu medzi vami a spoločnosťou Motorola Mobility, Inc., korporáciou založenou v štáte Delaware s hlavným sídlom na adrese 600 US Highway 45, Libertyville, IL 60048, United States of America, („spoločnosť Motorola“). Všetky pojmy definované v tejto zmluve budú mať rovnaký význam ako v zmluvných podmienkach a vo vyhlásení o ochrane osobných údajov. Využívaním softvéru a služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES („služby MOTOROLA MOBILE SERVICES“) súhlasíte s podmienkami zmluvy bez zmeny. Ak s podmienkami zmluvy nesúhlasíte, nesmiete využívať služby MOTOROLA MOBILE SERVICES.VYHLÁSENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOVPokiaľ nie je v uvítacom e-maile, ktorý dostanete po registrácii konta MOTOROLA MOBILE SERVICES, stanovené inak, toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na vaše využívanie softvéru a služieb, ktoré vlastní a prevádzkuje spoločnosť Motorola (služby MOTOROLA MOBILE SERVICES). Toto vyhlásenie sa nevzťahuje na informácie, ktoré môže spoločnosť Motorola získavať iným spôsobom, a to vrátane ich získavania prostredníctvom webových lokalít, ktoré sa netýkajú služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES, e-mailových správ, ktoré možno odošlete oprávneným predstaviteľom spoločnosti Motorola, alebo iným spôsobom, prípadne na všetky informácie získané tretími stranami, ako napríklad operátormi bezdrôtových sietí alebo externými vývojármi aplikácií.Za kontrolu presnosti a úplnosti informácií, ktoré poskytujete spoločnosti Motorola, a za ich prípadnú aktualizáciu a opravu zodpovedáte vy sami.Spoločnosť Motorola môže toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov aktualizovať, a to z dôvodu zahrnutia zmien spôsobu, akým služby MOTOROLA MOBILE SERVICES získavajú a používajú informácie z vášho zariadenia. Odporúčame vám, aby ste pravidelne kontrolovali toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, a to z dôvodu získania najnovších informácií o informačných postupoch služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES.1. AKO SPOLOČNOSŤ MOTOROLA ZÍSKAVA A POUŽÍVA INFORMÁCIE Z MÔJHO ZARIADENIA?Z dôvodu prevádzky služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES spoločnosť Motorola získava a používa určité informácie o vás a o vašom mobilnom zariadení.A. Informácie o výkone vášho mobilného zariadenia, ako napríklad (1) jedinečné sériové číslo vášho zariadenia, (2) operátora bezdrôtovej siete a typ siete, (3) blízkosť k mobilným vysielačom, (4) model vášho zariadenia a verziu softvéru, (5) kedy vo vašom zariadení došlo k zlyhaniu softvéru, (6) výkon batérie a (7) štatistické informácie, ako napríklad aktivita procesora a pamäte, sieťové pripojenie a história reštartovania zariadenia. Spoločnosť Motorola tieto informácie používa na to, aby sa vaše zariadenie mohlo pripojiť k mobilných sieťam, efektívnejšie diagnostikovali konkrétne problémy s vaším mobilným zariadením a vykonávali personalizované služby, ako napríklad systémové obnovy, zálohovania, softvérové aktualizácie, diaľková diagnostika, riešenie problémov a diaľkové odstránenie informácií.B. Informácie o tom, ako používate vaše mobilné zariadenie, ako napríklad (1) používanie hardvérových funkcií, ako napríklad akcelerometra, GPS, bezdrôtových antén dotykovej obrazovky, (2) bezdrôtového operátora a informácie o sieti, (3) používanie príslušenstva, ako napríklad náhlavnej súpravy a dokovacích staníc, (4) dátové prenosy a (5) anonymné informácie o tom, ako používate určité softvérové funkcie, ako napríklad aplikácie Nastavenia a Pripojené médiá. Tieto informácie obsahujú aj údaje spojené s výkonom, ktoré spoločnosť Motorola spojila s inými údajmi zozbieranými od iných používateľov, a to po odstránení akýchkoľvek informácií, ktoré by mohli viesť k identifikácii konkrétnej osoby. Spoločnosť Motorola tieto informácie používa: (1) na vyvíjanie zlepšení služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES a iných výrobkov a služieb od spoločnosti Motorola, (2) na poskytovanie ďalších vylepšení svojej schopnosti poskytovať technickú podporu a (3) na to, aby vám poskytovala personalizované informácie a odporúčania súvisiace s výrobkami a službami spoločnosti Motorola a tretích osôb, ktoré by vás mohli zaujímať.C. Osobné informácie, ako napríklad: (1) údaje o vašom e-mailovom konte a konte sociálnej siete, (2) používateľské nastavenia a preferencie, (3) vaše e-mailové kontakty a kontakty sociálnej siete, (4) číslo vášho mobilného telefónu a (5) výkon aplikácií nainštalovaných vo vašom zariadení. Spoločnosť Motorola používa vaše osobné informácie na: (1) umožnenie vášho prístupu k vašim e-mailovým kontám a kontám sociálnych sietí, odosielania a prijímania správ a komunikácie s vašimi kontaktmi, (2) pomoc spoločnosti Motorola pri riešení problémov a optimalizácii výkonu vášho mobilného zariadenia, (3) zlepšenie služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES a iných výrobkov a služieb spoločnosti Motorola a (4) komunikáciu s vami ohľadom výrobkov a služieb spoločnosti Motorola. Služby MOTOROLA MOBILE SERVICES nebudú nikdy zbierať konkrétny obsah vašich komunikácií ani kópie vašich súborov.D. Môžete si tiež vytvoriť identifikátor v službe MotoCast. Váš identifikátor v službe MotoCast je naviazaný na vaše ďalšie osobné informácie, ako napríklad vaše meno, e-mailová adresa a číslo mobilného telefónu, ako aj na technické metaúdaje o vašom mobilnom zariadení, napríklad jeho model a sériové číslo. Spoločnosť Motorola získava a používa údaje o vašom identifikátore v službe MotoCast na to, aby vám umožnila: synchronizovať a prenášať obsah vo forme prúdu z počítača do mobilného zariadenia, konfigurovať mobilné zariadenia na automatický prenos fotografií do počítača, zálohovať kontá e-mailových služieb a sociálnych sietí ako aj hesiel a obnovovať ich na iných zariadeniach iba pomocou identifikátora v službe MotoCast, prihlasovať sa do iných webových stránok a služieb prevádzkovaných spoločnosťou Motorola a zisťovať, ktoré softvérové aktualizácie sú dostupné na inštaláciu vo vašom mobilnom zariadení. Spoločnosť Motorola môže tieto informácie použiť aj na posielanie e-mailových informácií o veciach, ktoré by vás mohli zaujímať, ako napríklad prieskumy, odporúčania a špeciálne ponuky.Spoločnosť Motorola bude informácie zbierať a používať na zákonné účely, ako napríklad na použitia popísané v zmluvných podmienkach pre služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, na riešenie sporov a výber dlžných poplatkov a na zaistenie súladu s platnými zákonmi. Spoločnosť Motorola môže informácie zbierať a používať aj na iné účely, ktoré tu nie sú uvedené. Pred takýmto konaním spoločnosť Motorola popíše takéto získavanie a používanie údajov a podľa možnosti vás bude informovať o vašich možnostiach.2. AKO ZDIEĽA SPOLOČNOSŤ MOTOROLA INFORMÁCIE ZÍSKANÉ ODO MŇA S TRETÍMI STRANAMI?Spoločnosť Motorola zdieľa informácie získané z vášho mobilného zariadenia s tretími stranami len spôsobom popísaným v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov a len preto, aby vám umožnila používanie služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES. Spoločnosť Motorola nezdieľa vaše informácie s externými obchodníkmi ani reklamnými sieťami.Spoločnosť Motorola bude zdieľať informácie získané z vášho mobilného zariadenia s/so: (a) sesterskými a dcérskymi spoločnosťami spoločnosti Motorola, (b) tretími stranami, ktoré poskytujú služby pre spoločnosť Motorola a pre koncových používateľov v mene spoločnosti Motorola, ako napríklad zákaznícke služby, záruku a opravu, analýzu údajov a riadenie zákazníckych vzťahov, (c) sociálnymi sieťami, mobilnými operátormi a inými tretími stranami, s ktorými máte existujúci vzťah a (d) tretími stranami, ktoré vám priamo poskytujú výrobky alebo služby. Na všetky informácie zdieľané s treťou stranou sa bude vzťahovať stratégia danej tretej strany v oblasti dôvernosti údajov.Spoločnosť Motorola bude zdieľať informácie získané od vás aj s tretími stranami, ak je presvedčená, že takýto postup vyžaduje zákon alebo zmluva, v prípade prevzatia časti alebo celej spoločnosti treťou stranou alebo s cieľom identifikovať niekoho, kto môže porušovať zmluvu týkajúcu sa služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES, prípadne práva spoločnosti Motorola alebo iných subjektov, alebo spôsobovať škodu alebo zasahovať do majetku spoločnosti Motorola, prípadne iného subjektu, alebo sa s takouto osobou skontaktovať alebo podniknúť voči nej právne kroky. Pokiaľ nie je v tomto odseku výslovne stanovené inak, spoločnosť Motorola nebude zdieľať informácie o vašej polohe s tretími stranami, a to s výnimkou prípadov, kedy je to potrebné v rámci využitia uvedeného v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov.3. AKÉ MÁM MOŽNOSTI?Spoločnosť Motorola berie ochranu osobných údajov veľmi vážne. Ďalej uvádzame niekoľko spôsobov, ktorými môžete riadiť, ktoré informácie budú služby MOTOROLA MOBILE SERVICES získavať a používať:


A. Marketingové komunikácie. Ak už nechcete dostávať obchodnú korešpondenciu od spoločnosti Motorola, môžete navštíviť lokalitu http://optout.motorola.com alebo odstrániť svoje meno zo zoznamu adresátov e-mailov podľa pokynov uvedených v e-maile. Odmietnutie poskytnutia osobných informácií, prípadne odmietnutie alebo zrušenie súhlasu s použitím osobných informácií v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov môže znemožniť účasť na určitých programoch alebo aktivitách sponzorovaných spoločnosťou Motorola.


B. Osobné informácie. Služby MOTOROLA MOBILE SERVICES zbierajú osobné informácie, údaje profilov sociálnych sietí a informácie o vami navštívených webových lokalitách len v prípade, že si vytvoríte identifikátor v službe MotoCast, použijete predinštalovaný webový prehľadávač a/alebo aplikácie a miniaplikácie MOTOROLA MOBILE SERVICES, ako napríklad Správy, Galéria, Hudobný prehrávač, Sociálne siete a Status v sociálnej sieti. Ak pre e-mail, sociálne siete, zdieľanie obsahu s vašimi priateľmi a prehľadávanie webu použijete aplikácie od iných spoločností, ako od spoločnosti Motorola, služby MOTOROLA MOBILE SERVICES nebudú tieto informácie získavať. Dokonca aj v prípade odmietnutia použitia predinštalovaného prehľadávača alebo aplikácií a miniaplikácií MOTOROLA MOBILE SERVICES bude vaše zariadenie pokračovať v získavaní informácií o výkone vášho mobilného zariadenia, a o tom, ako vaše mobilné zariadenie používate, a to až dovtedy, pokým nezvolíte zrušenie.C. Informácie o polohe. Služby MOTOROLA MOBILE SERVICES získavajú a používajú informácie o polohe vášho mobilného zariadenia len v prípade, že povolíte jednu alebo viac služieb založených na polohe, ako napríklad antény GPS zariadenia, služby určenia polohy Google alebo službu určenia polohy poskytovanú operátorom. Ak v nastaveniach vášho mobilného zariadenia tieto funkcie vypnete, služby MOTOROLA MOBILE SERVICES nebudú zaznamenávať polohu vášho mobilného zariadenia. Ak sa pokúsite o povolenie funkcií závislých od polohy v rámci služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES bez aktívnej služby určenia polohy, budete požiadaní o zapnutie jednej z týchto funkcií v nastaveniach vášho zariadenia. Ak v rámci služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES používate služby závislé od polohy, spoločnosť Motorola sprístupní informácie o polohe vášho mobilného zariadenia poskytovateľom mapovacej služby, a to podľa popisu v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, pretože tieto funkcie potrebujú na správne fungovanie službu mapovania.D. Odhlásenie. Vždy si môžete zvoliť zastavenie zdieľania informácií so spoločnosťou Motorola. Ak to chcete vykonať, kontaktujte nás na adrese privacy@motorola.com. Vašu požiadavku spracujeme čo možno najskôr. Ak sa rozhodnete nesúhlasiť so zberom údajov o výkone a používaní vášho mobilného zariadenia, môže to viesť k zníženiu kvality používateľských služieb, pretože spoločnosť Motorola nebude mať k dispozícii informácie, ktoré by mohla použiť na diagnostikovanie a vyriešenie problémov spojených s výkonom vášho mobilného zariadenia.Ak budete mať akékoľvek otázky týkajúce sa spôsobu, akým služby MOTOROLA MOBILE SERVICES získavajú a používajú informácie, kontaktujte program súladu s ochranou osobných údajov spoločnosti Motorola. Spoločnosť Motorola môže zablokovať získavanie údajov popísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov na základe vašej požiadavky, ale takéto konanie bude mať negatívny dopad na vašu schopnosť prijímať najúčinnejšiu technickú podporu a môže mať iný dopad na niektoré aspekty používateľskej skúsenosti.4. KDE SÍDLI SPOLOČNOSŤ MOTOROLA A AKO JU MÔŽEM KONTAKTOVAŤ?Ďalšie otázky alebo požiadavky týkajúce sa používania vašich informácií adresujte na program súladu s ochranou osobných údajov spoločnosti Motorola e-mailom na adresu privacy@motorola.com alebo poštou na adresu:Motorola Mobility, Inc.
Attention: Privacy Compliance Program
600 North U.S. Highway 45
Mailstop: W4-35M
Libertyville, Illinois 60048
USAInformácie získané z vášho mobilného zariadenia spoločnosť Motorola spracováva a ukladá na serveroch, ktoré sa nachádzajú v štáte Illinois v USA. Ak máte sídlo mimo USA, vaše používanie služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES predstavuje váš špecifický súhlas s prenosom vašich informácií, a to okrem iného vrátane informácií, ktoré umožňujú identifikáciu konkrétnej osoby a všetkých informácií, ktoré sú popísané v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, do USA za účelom spracovania a uloženia. Taktiež potvrdzujete, že zákony USA možno neposkytujú rovnakú úroveň ochrany pre získané informácie, ako zákony platné vo vašej domovskej krajine.5. AKO SPOLOČNOSŤ MOTOROLA UKLADÁ A CHRÁNI MOJE INFORMÁCIE?Spoločnosť Motorola si od vás získané informácie ponechá dovtedy, pokým bude vaše mobilné zariadenie aktívne alebo podľa potreby na to, aby vám poskytla prístup k službám MOTOROLA MOBILE SERVICES a k súvisiacim službám. Ak chcete zrušiť vaše konto alebo požiadať o to, aby spoločnosť Motorola prestala používať vaše osobné informácie na to, aby vám poskytovala služby, kontaktujte nás na adrese privacy@motorola.com.Bezpečnosť vašich informácií je pre spoločnosť Motorola dôležitá. Keď služby MOTOROLA MOBILE SERVICES prenášajú informácie z vášho mobilného zariadenia do spoločnosti Motorola, služby MOTOROLA MOBILE SERVICES šifrujú prenos týchto informácií pomocou technológie Secure Socket Layer (protokol SSL). Na ochranu informácií, ktoré sú uložené vo vašom mobilnom zariadení a v systémoch spoločnosti Motorola využíva spoločnosť Motorola aj štandardné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia. Žiadne údaje uložené v mobilnom zariadení, prípadne prenášané prostredníctvom bezdrôtových alebo interaktívnych sietí však nikdy nie sú 100 % bezpečné a veľká časť komunikácie zabezpečovaná prostredníctvom služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES bude dostupná tretím stranám. Preto by ste mali byť opatrní pri poskytovaní akýchkoľvek osobných identifikačných údajov prostredníctvom služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES a mali by ste si byť vedomí skutočnosti, že služby MOTOROLA MOBILE SERVICES využívate na vlastné riziko.Spoločnosť Motorola ako spoločnosť s celosvetovou pôsobnosťou má medzinárodné pracoviská a používateľov po celom svete. Poskytnuté osobné informácie môžu byť prenesené, použité, uchované a iným spôsobom spracované mimo krajiny, v ktorej ste dané informácie poskytli, a to vrátane jurisdikcií, v ktorých nemusí legislatíva v oblasti ochrany osobných údajov zabezpečovať rovnakú ochranu, ako legislatíva vo vašej domovskej krajine.6. AKO JE TO S OCHRANOU SÚKROMIA MÔJHO DIEŤAŤA?Spoločnosť Motorola poskytuje služby MOTOROLA MOBILE SERVICES na použitie osobami vo veku 16 a viac rokov. Spoločnosť Motorola sa nesnaží získavať informácie o deťoch mladších ako 16 rokov. Deti mladšie ako 16 rokov by nemali poskytovať informácie spoločnosti Motorola. Spoločnosť Motorola odstráni informácie získané od detí mladších ako 16 rokov okamžite po ich zistení a tieto informácie nepoužije na žiadny účel. Spoločnosť Motorola vyzýva rodičov, aby pristupovali aktívne k využívaniu akýchkoľvek interaktívnych služieb alebo zariadení zo strany ich detí a informovali ich o prípadných nebezpečenstvách pri poskytovaní informácií o nich samých prostredníctvom internetu.ZMLUVNÉ PODMIENKY1. PRIJATIE PODMIENOKPotvrdzujete, že ste si zmluvné podmienky prečítali a súhlasíte s nimi Súhlasíte, že budete konať v súlade so všetkými platnými zákonmi, predpismi a/alebo pravidlami, ktoré sa týkajú použitia služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES, akýchkoľvek aktualizácií služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES, ktoré môže spoločnosť Motorola odoslať do vášho mobilného zariadenia (aktualizácie služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES) a akýchkoľvek iných služieb, ktoré pre vás spoločnosť Motorola vykonáva na základe tejto zmluvy (ďalej len „služby“). Vyhlasujete, že ste právne oprávnení zaviazať seba alebo ktorúkoľvek stranu, ktorú zastupujete, k plneniu tejto zmluvy. Ak sa rozhodnete zúčastniť sa reklamnej akcie alebo inej aktivity sponzorovanej spoločnosťou Motorola („aktivita“), súhlasíte aj s tým, že budete postupovať v súlade so všetkými predpismi alebo nariadeniami, ktoré upravujú takúto aktivitu.2. VLASTNÍCTVO A LICENCIASpoločnosť Motorola vlastní alebo na základe licencie používa určité pojmy súvisiace so značkami, a to okrem iného vrátane názvov, log, sloganov, označení a iných ukazovateľov vlastníctva (spolu „ochranné známky“), ktoré sa používajú v rámci služieb. Spoločnosť Motorola vám sprístupnením týchto ochranných známok prostredníctvom zmluvných služieb neposkytuje žiadnu licenciu na ich používanie. Prístup k týmto zmluvným službám neznamená udelenie žiadnej licencie v rámci žiadnej ochrannej známky ani iných práv duševného vlastníctva spoločnosti Motorola ani žiadnej tretej strany, s výnimkou prípadov špecificky uvedených v zmluve k službe MOTOROLA MOBILE SERVICES. Žiadne ochranné známky spoločnosti Motorola nemôžete používať ako používateľské meno, ikonu, identifikátor, prepojenie, a to ani žiadnym iným spôsobom, bez predchádzajúceho písomného súhlasu od spoločnosti Motorola. Výraz MOTOROLA a štylizované logo s písmenom „M“ a logá MOTOROLA MOBILE SERVICES sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Motorola, prípadne jej poskytovateľov licencie, ktoré sú registrované v USA a iných krajinách. Všetky ostatné názvy produktov alebo služieb sú majetkom príslušných vlastníkov.


MOTOROLA MOBILE SERVICES, zmluvné služby a všetky informácie, komunikácie, skripty, fotografie, texty, videá, grafiky, hudba, zvuky, obrázky a iné materiály, ktoré vám boli poskytnuté prostredníctvom služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES (spoločne „Obsah“) predstavujú výhradné vlastníctvo spoločnosti Motorola (� 2009-2011 Motorola Mobility, Inc., všetky práva vyhradené), alebo jej príslušných poskytovateľov licencií. Služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, zmluvné služby a obsah sú chránené v USA a medzinárodne rôznymi zákonmi vrátane, ale nie výhradne, zákonov o autorských právach a ustanovení medzinárodných zmlúv, zákonov o ochranných známkach, patentoch a iných právach duševného vlastníctva a majetkových právach (spolu „práva duševného vlastníctva“).


Okrem práv duševného vlastníctva spoločnosti Motorola v rámci jednotlivých prvkov obsahu vlastní spoločnosť Motorola alebo jej poskytovatelia licencií autorské práva na výber, koordináciu a usporiadanie obsahu. Týmto získavate povolenie na prístup k obsahu výlučne na vaše osobné nekomerčné využitie pri zobrazovaní a prehľadávaní prostredníctvom týchto služieb. Toto obmedzenie sa ale nevzťahuje na žiadne informácie ani iné materiály, ktoré do zariadenia odošlete („používateľský obsah“).


Spoločnosť Motorola vám na použitie podľa podmienok tejto zmluvy poskytuje licenciu na služby MOTOROLA MOBILE SERVICES a aktualizácie služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES (vrátane softvéru, kódu, súborov, obrázkov obsiahnutých alebo vytvorených softvérom, súvisiacich údajov, zavádzacieho kódu ROM a iného vloženého softvéru), dokumentáciu a všetky súvisiace písma, a to bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v pamäti určenej len na čítanie, na akomkoľvek inom médiu alebo v akejkoľvek inej forme. Označenie „Služby MOTOROLA MOBILE SERVICES“ spoločne označuje softvér a služby MOTOROLA MOBILE SERVICES a všetky aktualizácie služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES. Táto licencie na vás neprenáša žiadny právny titul ani žiadne práva duševného vlastníctva. Služby MOTOROLA MOBILE SERVICES zostávajú výhradne vo vlastníctve spoločnosti Motorola, ktorá právny titul vlastní v plnej miere a úplne. Spoločnosť Motorola si vyhradzuje všetky práva, ktoré vám táto zmluva výhradne nepriznáva. Táto licencia nie je prenosná a obmedzuje sa na práva duševného vlastníctva spoločnosti Motorola týkajúce sa služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES. Neobsahuje žiadne iné patenty ani práva duševného vlastníctva. Vy ste vlastníkom zariadenia, v ktorom sú zaznamenané služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, ale spoločnosť Motorola a/alebo jej poskytovatelia licencií si ponechávajú vlastníctvo samotných služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES.3. POVOLENÉ POUŽITIA A OBMEDZENIASlužby MOTOROLA MOBILE SERVICES môžete používať na: (1) prepojenie e-mailových kont a kont sociálnych sietí so službami MOTOROLA MOBILE SERVICES poskytnutím údajov o vašich kontách, (2) odosielanie a prijímanie komunikácií cez prepojené e-mailové kontá a kontá sociálnych sietí, (3) zdieľanie používateľského obsahu cez prepojené e-mailové kontá a kontá sociálnych sietí, (4) zálohovanie a obnovenie údajov v rámci serverov, ktoré vlastní spoločnosť Motorola, (5) vyhľadanie a/alebo vymazanie strateného alebo odcudzeného zariadenia a (6) získanie vzdialenej diagnostiky a aktualizácií služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES. Služby MOTOROLA MOBILE SERVICES môžete používať na jednom zariadení. Pri používaní služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES možno budete musieť poskytnúť určité informácie, ako napríklad vaše údaje o e-mailovom konte a konte sociálnej siete (registračné údaje). Súhlasíte, že poskytnete aktuálne, úplné a presné registračné údaje, že ich budete udržiavať a v prípade zmeny registračné údaje bezodkladne aktualizujete.Identifikátor v službe MotoCast môžete používať na: (1) prihlásenie sa do webových stránok a služieb spoločnosti Motorola a ich používanie, ktoré sa vždy riadi zásadami ochrany súkromia a podmienkami poskytovania služieb platnými pre ne, (2) zálohovanie a obnovu vašich kont e-mailových služieb a sociálnych sietí na viacerých zariadeniach a (3) preberanie a inštaláciu softvérových aktualizácií do vašich zariadení značky Motorola, ktoré sa riadi miestnymi zákonmi a nariadeniami upravujúcimi takéto činnosti.Pokiaľ zákony alebo príslušné licencie pre otvorený zdrojový kód, ktoré sú súčasťou služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES, nedovoľujú niečo iné, nemôžete kopírovať, dekompilovať, vykonávať spätné inžinierstvo ani rozoberať služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, pokúšať sa o odvodenie zdrojového kódu služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES ani upravovať, prípade vytvárať odvodené diela od služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES, ani od žiadnej ich časti. Takéto konanie predstavuje porušenie práv spoločnosti Motorola a jej poskytovateľov licencií a môže vás vystaviť trestnému stíhaniu a konaniu o náhrade škody.


Služby MOTOROLA MOBILE SERVICES nemôžete naraz sprístupniť pre viac ako jedno zariadenie ani ich nemôžete sprístupniť prostredníctvom siete, kde by ich mohlo naraz používať viacero zariadení. S výnimkou vytvorenia priradeného konta v súlade s touto zmluvou nemôžete umožniť tretím stranám prístup k vášmu kontu MOTOROLA MOBILE SERVICES. Táto licencia vám neudeľuje žiadne práva na využívanie rozhraní vo vlastníctve spoločnosti Motorola a iného duševného vlastníctva pri navrhovaní, vývoji, výrobe, udeľovaní licencií alebo distribúcii zariadení a príslušenstva tretích strán určených na použitie so službami MOTOROLA MOBILE SERVICES.Nemôžete: (1) reprodukovať, upravovať, opätovne publikovať, opätovne distribuovať, verejne vystavovať ani vykonávať služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, obsah alebo zmluvné služby, (2) služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, obsah alebo zmluvné služby v plnom rozsahu ani čiastočne zabudovať do nového výrobku, služby alebo iného diela, (3) žiadnym iným spôsobom využívať služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, zmluvné služby alebo obsah, a to v plnom rozsahu alebo čiastočne inak, ako je výslovné povolené v tejto zmluve, (4) sa zapojiť, napomáhať ani inak podporovať nezákonné, protizákonné alebo zneužívajúce konanie, vrátane šírenia akýchkoľvek nevhodných, zneucťujúcich, hanlivých, porušujúcich, obscénnych alebo neslušných materiálov prostredníctvom, alebo vďaka službám MOTOROLA MOBILE SERVICES, prípadne porušením akýchkoľvek pravidiel správania, podmienok používania alebo licenčných zmlúv platných pre vaše používanie služieb, alebo akejkoľvek ich časti, (5) poškodzovať spoločnosť Motorola, jej sesterské a dcérske spoločnosti ani žiadne tretie strany, okrem iného vrátane zákazníkov, bezdrôtových operátorov, inzerentov, predajcov, distribútorov, obchodníkov, poskytovateľov služieb a jednotlivcov okrem iného ohováraním, zneužívaním, obťažovaním, sledovaním, vyhrážaním sa, prípadne iným porušením práv inej osoby (ako napríklad jej práv duševného vlastníctva, práva na ochranu súkromia alebo práv týkajúcich sa verejného prejavu) alebo vydávaním sa za akúkoľvek inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, (6) odosielať, prijímať alebo sa spoliehať na akékoľvek nevyžiadané hromadné správy alebo nevyžiadané správy („spam“), a to vrátane vykonávania nevyžiadaných prieskumov alebo protizákonných súťaží, prípadne pyramídových schém, odosielania reťazových listov alebo duplicitných správ, (7) používať služby MOTOROLA MOBILE SERVICES na zhromažďovanie alebo iné získavanie informácií o iných osobách (ako napríklad e-mailové adresy alebo čísla mobilných telefónov) bez ich predchádzajúceho súhlasu, (8) používať žiadne automatizované procesy alebo služby na prístup a/alebo používanie služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES (ako napríklad BOT, pavúk, pravidelné vytváranie vyrovnávacej pamäte pre informácie uložené spoločnosťou Motorola alebo „meta-vyhľadávanie“) ani vytvárať nepravé totožnosti pri vašom používaní služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES, prípadne pri vašich komunikáciách s ostatnými osobami počas vášho používania služieb, (9) používať žiadne nepovolené spôsoby úpravy alebo presmerovania a ani sa pokúšať o úpravu alebo presmerovania služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES, ani (10) poškodzovať, preťažovať alebo znehodnocovať služby MOTOROLA MOBILE SERVICES (alebo sieť(-e) pripojené k službám MOTOROLA MOBILE SERVICES), a to vrátane odosielania alebo prenosu akýchkoľvek vírusov, malvéru, prípadne súborov určených na prerušenie, zničenie alebo obmedzenie funkčnosti služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES, prípadne na zasahovanie do používania a užívania služieb inými osobami a taktiež nesmiete žiadnu časť služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES ďalej predávať ani distribuovať.Spoločnosť Motorola vám poskytuje služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, aktualizácie služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES a zmluvné služby v súlade s touto zmluvou. Služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, aktualizácie služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES, obsah, zmluvné služby a akékoľvek iné služby vykonávané, poskytnuté alebo aktivované prostredníctvom alebo cez služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, prípadne aktualizácie služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES sú určené na zákonné použitie registrovanými používateľmi služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES, aktualizácií služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES a zmluvných služieb, ktorí majú viac ako 16 rokov. Vyhlasujete a zaručujete: (1) že budete služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, aktualizácie služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES, zmluvné služby a obsah používať len tak, ako to povoľuje táto zmluva a platné zákony, (2) že máte viac ako 16 rokov, (3) že všetky vami odoslané informácie sú presné a inak v súlade s touto zmluvou a (4) že spoločnosť Motorola budete bezodkladne informovať o zmene akejkoľvek z vašich kontaktných údajov, a to vrátane čísla mobilného telefónu.SLUŽBY MOTOROLA MOBILE SERVICES A AKTUALIZÁCIE SLUŽIEB MOTOROLA MOBILE SERVICES NIE SÚ URČENÉ NA VYUŽITIE V RÁMCI ALEBO POČAS PREVÁDZKY JADROVÝCH ZARIADENÍ, LETECKÝCH NAVIGAČNÝCH ALEBO KOMUNIKAČNÝCH SYSTÉMOV, SYSTÉMOV NA RIADENIE LETECKEJ DOPRAVY, PRÍSTROJOV ZABEZPEČUJÚCICH ŽIVOTNÉ FUNKCIE ALEBO INÝCH ZARIADENÍ, V PRÍPADE KTORÝCH BY PORUCHA SLUŽIEB MOTOROLA MOBILE SERVICES ALEBO AKTUALIZÁCIÍ SLUŽIEB MOTOROLA MOBILE SERVICES MOHLA VIESŤ K ÚMRTIU, ÚRAZU ALEBO ZÁVAŽNÝM ŠKODÁM NA FYZICKOM MAJETKU ALEBO NA ŽIVOTNOM PROSTREDÍ.4. AKTUALIZÁCIE SOFTVÉRU A KONTROLA EXPORTUSpoločnosť Motorola môže aktualizácie služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES sprístupniť na prevzatie za účelom aktualizácie, vylepšenia alebo ďalšieho vývoja služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES. Aktualizácie služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES môžete prevziať a použiť na aktualizovanie služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES na akomkoľvek zariadení, ktoré vlastníte alebo o ktorom rozhodujete. Nemôžete aktualizovať zariadenia, ktoré nevlastníte ani o nich nerozhodujete a nesmiete poskytnúť aktualizácie služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES prostredníctvom siete, v rámci ktorej by ho mohli súčasne využiť viaceré zariadenia alebo počítače. Bez písomného súhlasu od spoločnosti Motorola nesmiete vytvárať žiadne kópie aktualizácií služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES. Spoločnosť Motorola môže na základe vlastného uváženia automaticky prevziať aktualizácie služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES do vášho zariadenia. Súhlasíte s tým, že budete akceptovať tieto aktualizácie služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES a uhradíte všetky náklady spojené s ich prijatím. Na služby MOTOROLA MOBILE SERVICES a aktualizácie služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES sa vzťahujú zákony a nariadenia USA v oblasti exportu. Musíte postupovať v súlade so všetkými vnútroštátnymi a medzinárodnými zákonmi a nariadeniami v oblasti exportu, ktoré sa vzťahujú na služby MOTOROLA MOBILE SERVICES a aktualizácie služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES. Táto legislatíva zahŕňa obmedzenia týkajúce sa miest určenia, koncových používateľov a koncového použitia.5. SLUŽBYPorozumeli ste a potvrdzujete, že všetky služby, vrátane okrem iného zálohovania a obnovenia, vzdialenej diagnostiky, polohy zariadenia a vzdialeného vymazania, ktoré sa poskytujú prostredníctvom služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES alebo aktualizácií služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES, vrátane služieb od tretích strán, podliehajú vášmu prijatiu zmluvy a všetkých ostatných podmienok, ktoré do nich môžu byť zabudované prostredníctvom odkazu, prípadne vám môžu byť inak doručené pred používaním služieb.6. VYLÚČENIE ZÁRUKSpoločnosť Motorola neposkytuje záruku ani žiadne záväzné vyhlásenie týkajúce sa dostupnosti, využívania, včasnosti, zabezpečenia, platnosti, presnosti alebo spoľahlivosti, výsledkov využívania alebo iných aspektov zmluvných služieb, služieb tretích strán alebo akýchkoľvek iných služieb ponúkaných prostredníctvom služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES. Akýkoľvek materiál prevzatý alebo iným spôsobom získaný prostredníctvom zmluvných služieb alebo služieb tretích strán získavate na vlastné riziko a nesiete výlučnú zodpovednosť za všetky škody spôsobené vášmu zariadeniu alebo stratu údajov v dôsledku prevzatia akýchkoľvek takýchto materiálov alebo využitia zmluvných služieb, prípadne služieb tretích strán. Ste si výslovne vedomí skutočnosti a súhlasíte s tým, že využívate služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, aktualizácie služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES a zmluvné služby na vlastné riziko a že celé riziko týkajúce sa uspokojivej kvality, výkonnosti, presnosti a úsilia spočíva na vás. Ste si vedomí skutočnosti a uznávate, že inštalácia služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES a aktualizácií služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES môže mať vplyv na použiteľnosť softvéru od tretích strán. S VÝNIMKOU ROZSAHU, V AKOM JE TENTO POSTUP ZAKÁZANÝ PRÍSLUŠNOU LEGISLATÍVOU, SA SLUŽBY MOTOROLA MOBILE SERVICES A AKTUALIZÁCIE SLUŽIEB MOTOROLA MOBILE SERVICES A AKÉKOĽVEK REALIZOVANÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ALEBO UMOŽŇOVANÉ V RÁMCI, ALEBO PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB MOTOROLA MOBILE SERVICES A AKTUALIZÁCIÍ SLUŽIEB MOTOROLA MOBILE SERVICES POSKYTUJÚ „AKO SÚ“, A TO SO VŠETKÝMI PORUCHAMI A BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY A SPOLOČNOSŤ MOTOROLA A SUBJEKTY, KTORÉ JEJ POSKYTUJÚ LICENCIE, TÝMTO VYLUČUJÚ VŠETKY ZÁRUKY A PODMIENKY TÝKAJÚCE SA SLUŽIEB MOTOROLA MOBILE SERVICES A AKTUALIZÁCIÍ SLUŽIEB MOTOROLA MOBILE SERVICES A VŠETKÝCH REALIZOVANÝCH SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH ALEBO UMOŽŇOVANÝCH V RÁMCI, ALEBO PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB MOTOROLA MOBILE SERVICES A AKTUALIZÁCIÍ SLUŽIEB MOTOROLA MOBILE SERVICES, ČI UŽ VÝSLOVNÉ, ODVODENÉ ALEBO VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁKONA VRÁTANE, A TO VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ODVODENÝCH ZÁRUK A PODMIENOK OBCHODOVATEĽNOSTI, USPOKOJIVEJ KVALITY, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠOVANIA PRÁV TRETÍCH STRÁN. SPOLOČNOSŤ MOTOROLA NEZARUČUJE, ŽE OBSIAHNUTÉ FUNKCIE ALEBO REALIZOVANÉ SLUŽBY POSKYTOVANÉ, PRÍPADNE UMOŽŇOVANÉ V RÁMCI ALEBO PROSTREDNÍCTVOM SLUŽIEB MOTOROLA MOBILE SERVICES A AKTUALIZÁCIÍ SLUŽIEB MOTOROLA MOBILE SERVICES BUDÚ SPĹŇAŤ VAŠE POŽIADAVKY, ŽE PREVÁDZKA SLUŽIEB MOTOROLA MOBILE SERVICES, AKTUALIZÁCIÍ SLUŽIEB MOTOROLA MOBILE SERVICES A ZMLUVNÝCH SLUŽIEB BUDE NEPRERUŠOVANÁ ALEBO BEZ CHÝB, ANI ŽE DÔJDE K NÁPRAVE SLUŽIEB MOTOROLA MOBILE SERVICES, AKTUALIZÁCIÍ SLUŽIEB MOTOROLA MOBILE SERVICES A ZMLUVNÝCH SLUŽIEB. Žiadne ústne ani písomné informácie, ani rady poskytnuté spoločnosťou Motorola alebo oprávneným zástupcom, nemožno považovať za zmenu tohto vylúčenia záruky a ani za vytvorenie akejkoľvek záruky. Ak sa preukáže, že služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, aktualizácie služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES alebo zmluvné služby sú chybné, preberáte všetky náklady na všetok potrebný servis, opravu alebo nápravu. V niektorých jurisdikciách nie je možné vylúčenie alebo obmedzenie trvania odvodených záruk alebo obmedzenie príslušných zákonných nárokov spotrebiteľa, preto sa vylúčenie a obmedzenia uvedené vyššie nemusia na vás vzťahovať.


Služby MOTOROLA MOBILE SERVICES a aktualizácie služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES môžu umožniť prístup k iným webovým službám spoločnosti Motorola a tretích strán a k webovým lokalitám a informáciám spoločnosti Motorola a tretích strán po celom svete prostredníctvom internetu, ktorých využívanie bude vyžadovať váš súhlas s ďalšími podmienkami poskytovania služieb. Spoločnosť Motorola neposkytuje žiadne záruky za takéto webové služby, lokality a informácie, a to vrátane, ale nie výhradne: (a) presnosti, dostupnosti, následnosti, kompletnosti, rozšírenia, obsahu, platnosti alebo kvality akýchkoľvek takýchto webových služieb, lokalít a informácií alebo (b) možnosti alebo nemožnosti lokalizovať prostredníctvom vyhľadávania realizovaného pomocou služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES alebo zmluvných služieb neúmyselný alebo nežiaduci obsah. Niektorý obsah na internete obsahuje materiály určené pre dospelých alebo inak nežiaduci pre niektorých ľudí alebo divákov mladších ako 18 rokov alebo do akejkoľvek vekovej hranice stanovenej príslušnými právnymi normami a výsledky akéhokoľvek vyhľadávania alebo zadanie určitej adresy URL pomocou služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES, prípadne zmluvných služieb môže automaticky a neúmyselne vytvoriť prepojenia alebo odkazy na nežiaduci materiál. Súhlasíte preto s tým, že spoločnosť Motorola nie je zodpovedná za výsledky žiadneho vyhľadávania.


Ste si vedomí skutočnosti a uznávate, že spoločnosť Motorola nie je zodpovedná za preskúšanie ani posúdenie obsahu ani presnosti, úplnosti, dostupnosti, platnosti, ani kvality akýchkoľvek materiálov tretích strán. Spoločnosť Motorola neposkytuje záruku ani neschvaľuje žiadne materiály tretích strán ani žiadne iné materiály, produkty alebo služby tretích strán a nepredpokladá ani nepreberie žiadnu zodpovednosť ani záväzky za ne. Súhlasíte s tým, že nebudete používať žiadne materiály tretích strán spôsobom, ktorý by narušoval alebo poškodzoval práva akejkoľvek tretej strany, a že spoločnosť Motorola nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadne takéto využitie z vašej strany.


Využívaním služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES a aktualizácií služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES uznávate, že spoločnosť Motorola neposkytuje žiadne zisťovania ani záruky vo vzťahu k žiadnym lokalitám ani informáciám zobrazeným alebo dosiahnutým prostredníctvom služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES a aktualizáciám služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES alebo akýmkoľvek realizovaným zmluvným službám vykonávaným, poskytovaným alebo umožňovaným v rámci alebo prostredníctvom služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES alebo aktualizáciám služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES vo vzťahu k týmto lokalitám alebo informáciám. Spoločnosť Motorola, jej pracovníci, pridružené a dcérske spoločnosti nebudú žiadnym spôsobom, priamo ani nepriamo, zodpovedné voči vám ani žiadnej inej osobe za obsah alebo zobrazenie získané pomocou služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES, aktualizácií služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES alebo zmluvných služieb, ani za žiadne nepresnosti, chyby a opomenutia v obsahu. Spoločnosť Motorola a subjekty, ktoré jej poskytujú licencie, si vyhradzujú právo kedykoľvek bez oznámenia zmeniť, pozastaviť, odstrániť alebo znemožniť prístup ku ktorýmkoľvek zmluvným službám. Spoločnosť Motorola v žiadnom prípade nebude zodpovedná za odstránenie ktorýchkoľvek z týchto zmluvných služieb ani za zamedzenie prístupu k nim. Spoločnosť Motorola môže tiež v ktoromkoľvek prípade a bez oznámenia alebo zodpovednosti obmedziť využívanie určitých zmluvných služieb alebo prístup k nim.Služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, aktualizácie služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES a zmluvné služby čiastočne alebo úplne reguluje a prevádzkuje spoločnosť Motorola prostredníctvom svojich kancelárií v USA. Spoločnosť Motorola neposkytuje žiadne záväzné vyhlásenie o vhodnosti alebo dostupnosti služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES, aktualizácií služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES, zmluvných služieb alebo obsahu na použitie v určitých lokalitách.7. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTIV ROZSAHU, V AKOM NIE JE TAKÉTO KONANIE ZAKÁZANÉ ZÁKONOM, NEBUDE SPOLOČNOSŤ MOTOROLA ZODPOVEDNÁ ZA: (1) ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU VZNIKNUTÉ V DÔSLEDKU VÁŠHO POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVANIA SLUŽIEB MOTOROLA MOBILE SERVICES, AKÝCHKOĽVEK AKTUALIZÁCIÍ SLUŽIEB MOTOROLA MOBILE SERVICES, ZMLUVNÝCH SLUŽIEB ALEBO OBSAHU, A TO BEZ OHĽADU NA DÔVOD ICH VZNIKU, (2) ÚRAZ OSÔB ANI (3) ŽIADNE NÁHODNÉ, ŠPECIFICKÉ, NEPRIAME ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, A TO VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ŠKÔD V DÔSLEDKU STRATY ZISKU, STRATY ÚDAJOV, PRERUŠENIA PODNIKANIA ANI INÉ OBCHODNÉ ŠKODY ANI STRATY, KTORÉ Z AKÝCHKOĽVEK PRÍČIN VYPLÝVAJÚ Z VÁŠHO VYUŽÍVANIA SLUŽIEB MOTOROLA MOBILE SERVICES, AKTUALIZÁCIÍ SLUŽIEB MOTOROLA MOBILE SERVICES ALEBO ZMLUVNÝCH SLUŽIEB ALEBO NEMOŽNOSTI ICH VYUŽÍVAŤ, PRÍPADNE KTORÉ S NIMI SÚVISIA, A TO BEZ OHĽADU NA TEÓRIU ZODPOVEDNOSTI (ZMLUVA, OBČIANSKE PRÁVO ALEBO INÁ MOŽNOSŤ), DOKONCA ANI VTEDY, AK BOLA SPOLOČNOSŤ MOTOROLA UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD. V NIEKTORÝCH JURISDIKCIÁCH NIE JE MOŽNÉ OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ÚRAZ ALEBO NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, PRETO SA NA VÁS TOTO OBMEDZENIE NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ. Celková zodpovednosť spoločnosti Motorola voči vám za všetky škody (iná ako tá, ktorú môže vyžadovať príslušná legislatíva v prípadoch zahŕňajúcich úraz) v žiadnom prípade nepresiahne sumu zaplatenú za jeden (1) rok používania služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES. Obmedzenia uvedené vyššie sa budú uplatňovať aj vtedy, ak náprava uvedená vyššie nesplní základný účel.8. ZRUŠENIE, UKONČENIE A REVÍZIETáto zmluva je účinná až do jej zrušenia. Táto zmluva a všetky vaše práva, ktoré obsahuje, sa automaticky ukončia bez oznámenia v prípade, že porušíte akékoľvek ustanovenie(-ia) tejto zmluvy. Po zrušení zmluvy musíte prestať používať služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, aktualizácie služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES a zmluvné služby. Svoje konto MOTOROLA MOBILE SERVICES môžete zrušiť kedykoľvek a z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bezdôvodne. Súčasne súhlasíte s tým, že spoločnosť Motorola môže na základe vlastného uváženia upraviť, pozastaviť, ukončiť alebo obmedziť vaše využívanie služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES a akýchkoľvek zmluvných služieb alebo prístup k nim z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu, a to vrátane, ale nie výhradne, prípadov, kedy je spoločnosť Motorola presvedčená, že ste porušili literu alebo ducha tejto zmluvy, prípadne pravidiel týkajúcich sa aktivity sponzorovanej spoločnosťou Motorola. Spoločnosť Motorola môže kedykoľvek bez oznámenia upraviť, pozastaviť, zrušiť, prípadne dočasne alebo trvale celkovo, prípadne čiastočne prerušiť služby MOTOROLA MOBILE SERVICES a akékoľvek zmluvné služby alebo obsah, ktoré vám poskytuje. Pokračujúcim využívaním upravených zmluvných služieb alebo obsahu, prípadne využívaním zmluvných služieb alebo obsahu po úprave spoločnosťou Motorola potvrdzujete svoj súhlas s úpravami. Spoločnosť Motorola nebude niesť zodpovednosť za žiadne straty, ktoré utrpíte vy alebo akákoľvek iná osoba v dôsledku úpravy, prerušenia alebo zrušenia ktorejkoľvek zmluvnej služby alebo obsahu zo strany spoločnosti Motorola. Spoločnosť Motorola môže kedykoľvek v rozsahu povolenom zákonom túto zmluvu úplne alebo čiastočne doplniť, upraviť, revidovať alebo iným spôsobom zmeniť. Najnovšiu verziu tejto zmluvy nájdete na lokalite http://www.motorola.com/myMOTOROLA MOBILE SERVICES. Ste zodpovední zabezpečiť, aby ste si prečítali najaktuálnejšiu verziu tejto zmluvy. Pokračovaním vo využívaní zmluvných služieb alebo využívaní zmluvných služieb po takýchto zmenách potvrdzujete svoj súhlas so všetkými týmito zmenami a ich záväznosť voči vám.9. POPLATKY ZA MOBILNÉ SLUŽBY, INTERNET A INÉ SLUŽBYZa služby MOTOROLA MOBILE SERVICES vám neúčtujeme žiadne poplatky, ale ich používanie od vás môže požadovať uhradenie určitých poplatkov. Ak chcete používať služby MOTOROLA MOBILE SERVICES, musíte mať prístup na internet, ako napríklad pripojenie k bezdrôtovej sieti alebo dátový program zakúpený od bezdrôtového operátora. Vy nesiete zodpovednosť za všetky náklady súvisiace so získaním nevyhnutného prístupu na internet, ktoré môžu zahrňovať poplatky za výbavu, poplatky za predplatenie domáceho internetu, poplatky za predplatenie dátového programu a poplatky za zakúpenie prístupu k verejným bezdrôtovým sieťam. Vy nesiete výhradnú zodpovednosť za odosielanie a prijímanie elektronických komunikácií, ktoré súvisia so službami MOTOROLA MOBILE SERVICES, a to okrem iného vrátane administratívnych správ, servisných oznámení, správ o diagnostických údajoch a aktualizácií služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES od spoločnosti Motorola, vášho mobilného operátora alebo externých poskytovateľov služieb.


Služby MOTOROLA MOBILE SERVICES ani všetky zmluvné služby nebudú fungovať u všetkých mobilných operátorov. Spoločnosť Motorola neposkytuje žiadne záväzné vyhlásenia o tom, že služby MOTOROLA MOBILE SERVICES alebo všetky zmluvné služby budú kompatibilné so všetkými mobilnými operátormi, alebo že ich všetci mobilní operátori budú poskytovať. V prípade, že spoločnosť Motorola zaúčtuje poplatok za používanie služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES alebo zmluvných služieb, prípadne ak externí poskytovanie služieb zaúčtujú poplatky za používanie služieb, ktoré poskytujú, súhlasíte s uhradením takýchto poplatkov príslušnej osobe výmenou za pokračujúce používanie týchto služieb. Na niektoré služby sa môžu vzťahovať iné alebo dodatočné podmienky (vrátane poplatkov), s ktorými budete musieť súhlasiť skôr, ako ich budete využívať.10. POUŽÍVATEĽSKÝ OBSAHSlužby MOTOROLA MOBILE SERVICES možno budete môcť používať na: (1) zálohovanie informácií z vášho zariadenia na server MOTOROLA MOBILE SERVICES, (2) zdieľanie informácií s tretími stranami a (3) prenos informácií z počítača alebo internetu do vášho zariadenia. Tieto informácie („používateľský obsah“) zahŕňajú, ale nemusia byť obmedzené na: (1) vaše údaje o osobnom e-mailovom konce a konte sociálnej siete, (2) fotografie a iné obrázky, videá, zvukové nahrávky a texty, ku ktorým ste získali prístup prostredníctvom zariadenia a (3) osobné kontakty. Prenos používateľského obsahu do vášho zariadenia, jeho zálohovanie alebo zdieľanie s tretími stranami vytvára digitálnu kópiu, ktorá môže porušovať zákony o autorských právach alebo iné zákony, ak to vykonáte bez potrebných práv. Služby MOTOROLA MOBILE SERVICES môžete používať na kopírovanie, distribúciu alebo vykonávanie len takého obsahu, ktorý: (1) sa nachádza vo verejnom vlastníctve, (2) ste vytvorili alebo inak vlastníte alebo (3) môžete právne povoleným spôsobom reprodukovať.Vo vzťahu medzi vami a spoločnosťou Motorola je používateľský obsah vašim výhradným vlastníctvom. Spoločnosť Motorola neschvaľuje používateľský obsah, neuplatňuje si práva na používateľský obsah ani nevykonáva žiadny dohľad nad tým, aký používateľský obsah ste si zvolili na reprodukciu, distribúciu alebo vykonanie. Z dôvodu umožnenia správneho fungovania služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES udeľujete spoločnosti Motorola a tým členom verejnosti, ktorí majú prístup k takémuto používateľskému obsahu, neobmedzené, bezplatné, celosvetové, neexkluzívne, neodvolateľné a trvalé oprávnenie na používanie, úpravu, kopírovanie, distribuovanie a zobrazovanie používateľského obsahu, ako aj na spojenie používateľského obsahu s vaším menom a inými informáciami, ktoré umožňujú identifikáciu konkrétnej osoby, a to za účelom umožniť službám MOTOROLA MOBILE SERVICES uložiť, reprodukovať a distribuovať používateľský obsah vo vašom mene. Porozumeli ste a súhlasíte, že služby MOTOROLA MOBILE SERVICES môžu vytvárať kópie, zmeniť formát, vykonávať prevod kódu, spracovať alebo inak upraviť, prípadne zmeniť používateľský obsah z dôvodu uloženia alebo získania používateľského obsahu, sprístupniť používateľský obsah pre vás a iných členov verejnosti, zaistiť súlad s technickými požiadavkami siete na pripojenie, zaistiť súlad s platnými obmedzeniami a podmienkami služby a pre všetky ostatné dôvody súvisiace s prevádzkou služieb.


Okrem situácií uvedených v tejto zmluve spoločnosť Motorola nezaručuje bezpečnosť žiadneho používateľského obsahu preneseného v rámci alebo prostredníctvom zmluvných služieb a neposkytuje žiadne záväzné vyhlásenie o tom, že bude monitorovať prístup k zmluvným službám alebo ich využívanie, ale vyhradzuje si právo urobiť tak s cieľom zabezpečiť súlad s týmito podmienkami poskytovania služieb, zmluvou o službách MOTOROLA MOBILE SERVICES, vyhlásením o ochrane osobných údajov a príslušnou legislatívou, predpismi alebo usmerneniami, prípadne požiadavkami alebo rozhodnutiami súdu, štátneho úradu alebo jeho predstaviteľa. Spoločnosť Motorola môže na základe vlastného uváženia úplne alebo čiastočne doplniť, upraviť, zmeniť, odstrániť alebo odmietnuť akýkoľvek používateľský obsah, ktorý považuje za nežiaduci. Spoločnosť Motorola môže poskytnúť ktorýkoľvek používateľský obsah orgánom činným v trestnom konaní pri vyšetrovaní porušenia týchto podmienok poskytovania služieb, zmluvy o službách MOTOROLA MOBILE SERVICES alebo vyhlásenia o ochrane osobných údajov. Ste si vedomí skutočnosti a súhlasíte s tým, že preberáte bezpečnostné riziko za akýkoľvek používateľský obsah, ktorý poskytujete prostredníctvom zmluvných služieb. Súčasne vyhlasujete a zaručujete, že vlastníte alebo iným spôsobom kontrolujete všetky práva potrebné na zverejnenie alebo iné použitie používateľského obsahu v súvislosti so zmluvnými službami a že využívanie daného používateľského obsahu spoločnosťou Motorola neporuší ani nepoškodí práva akejkoľvek tretej strany.


Spoločnosť Motorola rešpektuje práva duševného vlastníctva a iné vlastnícke práva ostatných osôb. Ak vy alebo osoba konajúca s vašim povolením poruší tieto práva, spoločnosť Motorola si vyhradzuje pri vhodných okolnostiach a na základe vlastného uváženia právo na: (1) odstránenie alebo zakázanie prístupu k používateľskému obsahu, o ktorom sa spoločnosť Motorola odôvodnene domnieva, že porušuje práva tretej strany alebo (2) vypne, prípadne zruší vaše konto MOTOROLA MOBILE SERVICES, všetky priradené kontá alebo váš prístup k akýmkoľvek službám. Zásady autorskoprávnych sťažností spoločnosti Motorola, ktoré sú k dispozícii tu, uvádzajú spôsob, akým spoločnosť Motorola reaguje na sťažnosti o porušení.11. PREPOJENIA NA APLIKÁCIE A SLUŽBY TRETÍCH STRÁNSlužby MOTOROLA MOBILE SERVICES môžu obsahovať pripojenie alebo prepojenia na ďalšie služby, webové lokality, aplikácie a softvér tretích strán a iný obsah externých poskytovateľov, ako napríklad podnikové e-mailové kontá, sieťových operátorov sociálnych médií, bezdrôtových operátorov a tretích strán vyvíjajúcich softvérové aplikácie („služby tretích strán“). Služby MOTOROLA MOBILE SERVICES môžu umožňovať, aby ste pridávali alebo konfigurovali určité služby tretích strán poskytované pre vaše zariadenie. Spoločnosť Motorola nemá žiadnu kontrolu nad žiadnymi službami tretích strán, ku ktorým môžete mať prístup, a nevydáva k nim žiadne vyhlásenia ani neposkytuje záruky, nezodpovedá za dostupnosť takýchto služieb tretích strán a neschvaľuje žiadne materiály dostupné od týchto služieb tretích strán, ani za ne nenesie zodpovednosť. Vaše používanie služieb od tretích strán podlieha akýmkoľvek doplnkovým podmienkam, a to okrem iného vrátane softvérových licencií, zásad a podmienok používania od poskytovateľa služieb tretích strán.


Spoločnosť Motorola môže získať prístup k údajom o konte a iným osobným údajom, ktoré vlastnia poskytovatelia služieb od tretích strán, a to z dôvodu umožniť vám prístup k službám od tretích strán vo vašom zariadení a preto, aby služby MOTOROLA MOBILE SERVICES mohli tieto informácie ukladať na serveroch spoločnosti Motorola v USA a v iných krajinách. Ste si vedomí skutočnosti a súhlasíte s tým, že ak využívate služby tretích strán, môžu mať spoločnosti, ktoré poskytujú služby tretích strán, prístup k určitým informáciám o vás a môžu ich využívať a zdieľať. Ste si vedomí skutočnosti a súhlasíte s tým, že spoločnosť Motorola nenesie zodpovednosť za tieto spoločnosti ani za využívanie informácií z ich strany. Služby tretích strán využívate na vlastné riziko.12. ZBAVENIE ZODPOVEDNOSTISúhlasíte s tým, že budete brániť a chrániť spoločnosť Motorola, jej pridružené a dcérske spoločnosti, vedúcich pracovníkov, pracovníkov, zamestnancov, zástupcov, partnerov a poskytovateľov licencií a zbavíte ich zodpovednosti vo vzťahu k akémukoľvek nároku alebo požiadavke tretej strany, a to vrátane oprávnených poplatkov advokátom, ktoré sa týkajú: (a) akéhokoľvek obsahu, ktorý odosielate, zverejňujete, prenášate alebo iným spôsobom poskytujete prostredníctvom zmluvných služieb, (b) vášho využívania zmluvných služieb, (c) akéhokoľvek vášho porušenia týchto podmienok poskytovania služieb, licenčnej zmluvy na služby MOTOROLA MOBILE SERVICES alebo vyhlásenia o ochrane osobných údajov, alebo (d) vášho porušenia akýchkoľvek práv iného používateľa služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES alebo inej tretej strany, alebo ktoré z týchto skutočností vyplývajú. Ste si vedomí, že nesiete zodpovednosť za všetko využívanie zmluvných služieb pomocou vášho konta vrátane akéhokoľvek využitia prostredníctvom priradených kont. Výrazy „vy“ a „váš“ ako také majú pri zbavení zodpovednosti uvedenom vyššie odkazovať na vás a všetky vaše priradené kontá bez ohľadu na to, či ste na takéto využitie udelili výslovné oprávnenie alebo nie. Táto povinnosť bude platná aj po zrušení alebo ukončení platnosti týchto podmienok poskytovania zmluvných služieb a ich využívania z vašej strany.13. POSTÚPENIESpoločnosť Motorola môže túto zmluvu kedykoľvek postúpiť ako celok alebo jej časť, pričom vám to môže, ale nemusí oznámiť. Vy nemôžete postúpiť túto zmluvu ani jej časť žiadnej osobe. Akýkoľvek pokus tak učiniť z vašej strany je neplatný.14. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIETáto zmluva predstavuje celú zmluvu medzi vami a spoločnosťou Motorola, ktorá spravuje vaše používanie služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES a služieb spoločnosti Motorola, pričom nahradzuje všetky predchádzajúce zmluvy medzi vami a spoločnosťou Motorola týkajúce sa vášho používania služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES a služieb spoločnosti Motorola. Ak ktorékoľvek ustanovenie v týchto podmienkach poskytovania služieb stratí platnosť na základe ktoréhokoľvek zákona, predpisu, rozhodnutia alebo nariadenia ktorejkoľvek vlády alebo na základe konečného rozhodnutia akéhokoľvek štátneho alebo federálneho súdu, táto strata platnosti nemá vplyv na vynútiteľnosť ktoréhokoľvek iného ustanovenia týchto podmienok poskytovania služieb. Ak spoločnosť Motorola neuplatňuje alebo nepresadzuje niektoré práva alebo ustanovenia týchto podmienok na poskytovanie služieb, neznamená to, že sa vzdala daného práva alebo ustanovenia.


Využívaním služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES a zmluvných služieb súhlasíte s tým, že nariadenia a zákony USA a štátu Illinois sa budú bez ohľadu na nesúlad medzi princípmi legislatívy vzťahovať na všetky otázky týkajúce sa využívania služieb MOTOROLA MOBILE SERVICES a zmluvných služieb a súhlasíte s tým, že každý spor bude spadať do výlučnej jurisdikcie štátnych alebo federálnych súdov v štáte Illinois, USA. Týmto sa z uplatňovania podmienok poskytovania služieb úplne vylučuje dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnom predaji tovaru (1980). Súhlasíte s tým, že bez ohľadu na protikladné nariadenie alebo zákon sa musí každý nárok, alebo sporný bod vyplývajúci z využívania zmluvných služieb alebo týchto podmienok poskytovania služieb predložiť do jedného (1) roka po vzniknutí takéhoto nároku alebo príčiny na aktivitu, alebo má byť zrušený. Názvy častí v tejto zmluve o poskytovaní služieb slúžia iba na orientáciu a nemajú žiadny právny alebo zmluvný účinok.


Služby MOTOROLA MOBILE SERVICES a zmluvné služby poskytované v súlade s touto zmluvou poskytuje spoločnosť Motorola Mobility, Inc. V prípade sťažnosti alebo pochybnosti vo vzťahu k týmto podmienkam poskytovania služieb, službám MOTOROLA MOBILE SERVICES alebo zmluvným službám, alebo v prípade žiadosti o ďalšie informácie sa obráťte na spoločnosť Motorola na tejto adrese: Attn Consumer Advocacy Office, 600 US Highway 45, Libertyville, IL 60048. Ak máte trvalý pobyt v Kalifornii, v súlade s paragrafom 1789.3 občianskeho zákonníka štátu Kalifornia sa môžete obrátiť aj na oddelenie pomoci pri sťažnostiach odboru spotrebiteľských služieb kalifornského ministerstva pre záležitosti spotrebiteľov písomne na adrese 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, CA 95834, prípadne telefonicky na čísle (800) 952-5210.