Warunki i zasady korzystania z usług MOTOROLA MOBILE SERVICES i Oświadczenie o prywatności dotyczące usług MOTOROLA MOBILE SERVICES (łącznie zwane Umową) tworzą wiążącą umowę między Użytkownikiem i spółką Motorola Mobility, Inc., spółką założoną zgodnie z prawem stanu Delaware, z głównym miejscem prowadzenia działalności przy 600 US Highway 45, Libertyville, IL 60048, USA, (Motorola). Wszelkie terminy użyte w Umowie mają takie samo znaczenie w Warunkach i zasadach korzystania oraz w Oświadczeniu o prywatności. Korzystanie z oprogramowania i usług w ramach usług MOTOROLA MOBILE SERVICES (MOTOROLA MOBILE SERVICES) stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na warunki Umowy bez zmian. Niezaakceptowanie warunków niniejszej Umowy oznacza brak możliwości korzystania z usług MOTOROLA MOBILE SERVICES.OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCINiniejsze Oświadczenie o prywatności dotyczy korzystania przez Użytkownika z Oprogramowania i Usług będących własnością spółki Motorola (MOTOROLA MOBILE SERVICES), chyba że zostało to inaczej określone w powitalnej wiadomości e-mail, którą Użytkownik otrzymał po zarejestrowaniu jego konta MOTOROLA MOBILE SERVICES. Niniejsze Oświadczenie nie dotyczy informacji, które spółka Motorola może zbierać w każdy inny sposób, w tym w jej witrynach internetowych niezwiązanych z usługami MOTOROLA MOBILE SERVICES, za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanych przez Użytkownika do upoważnionych przedstawicieli spółki Motorola lub w inny sposób, ani nie dotyczy informacji zbieranych przez stronę trzecią taką, jak operator bezprzewodowy lub zewnętrzny konstruktor aplikacji.Użytkownik ponosi odpowiedzialność za to, że informacje które przekazuje spółce Motorola są dokładne i pełne, a także za aktualizowanie lub poprawianie takich informacji, gdy zajdzie potrzeba.Spółka Motorola może dokonać aktualizacji niniejszego Oświadczenia o prywatności w celu odzwierciedlenia zmian sposobu, w jaki usługi MOTOROLA MOBILE SERVICES pobierają informacje z urządzenia Użytkownika i wykorzystują je. Zachęcamy Użytkownika do okresowego przeglądania niniejszego Oświadczenia o prywatności pod kątem najnowszych informacji na temat stosowanych przez usługi MOTOROLA MOBILE SERVICES praktyk dotyczących informacji.1. W JAKI SPOSÓB FIRMA MOTOROLA POBIERA I WYKORZYSTUJE INFORMACJE Z MOJEGO URZĄDZENIA?W celu świadczenia usług MOTOROLA MOBILE SERVICES firma Motorola zbiera i wykorzystuje określone informacje na temat Użytkownika i jego telefonu komórkowego.A. Informacje na temat wydajności telefonu komórkowego takie jak (1) unikatowy numer seryjny urządzenia; (2) operator bezprzewodowy i typ sieci; (3) znajdujące się w pobliżu wieże telewizji komórkowej; (4) model urządzenia i wersja oprogramowania; (5) informacje zbierane w przypadku awarii oprogramowania; (6) wydajność baterii oraz (7) informacje statystyczne takie jak działanie procesora i pamięci, łączność z siecią oraz historię restartów urządzenia. Firma Motorola wykorzystuje te informacje w celu umożliwienia urządzeniu łączenia się z sieciami telefonii komórkowej; skuteczniejszego diagnozowania określonych problemów za pomocą telefonu komórkowego oraz w celu świadczeniach spersonalizowanych usług takich, jak odzyskiwanie danych systemowych po awarii, aktualizacje oprogramowania, zdalna diagnostyka, rozwiązywanie problemów oraz zdalne usuwanie informacji.B. Informacje na temat sposobu używania przez Użytkownika jego telefonu komórkowego takie jak (1) korzystanie z funkcji sprzętowych takich jak przyspieszeniomierz, GPS, anteny bezprzewodowe oraz ekran dotykowy; (2) operator bezprzewodowy i informacje na temat sieci; (3) wykorzystanie akcesoriów takich jak zestawy słuchawkowej i stacje dokujące; (4) wykorzystanie danych; oraz (5) anonimowe informacje na temat sposobu używanie przez Użytkownika określonych funkcji aplikacji takich jak Ustawienia i Połączone aplikacje multimedialne. Informacje te obejmują także dane dotyczące wydajności, które firma Motorola łączy razem z podobnymi danymi zebranymi od innych użytkowników po usunięciu wszelkich informacji umożliwiających identyfikację osoby. Firma Motorola wykorzystuje te informacje w celu: (1) udoskonalenia usług MOTOROLA MOBILE SERVICES oraz innych produktów i usług spółki Motorola; (2) zapewnienia kolejnych ulepszeń jej możliwości w zakresie świadczenia pomocy technicznej; oraz (3) zapewnienia spersonalizowanych informacji i zaleceń dotyczących produktów i usług firmy Motorola oraz innych firm, którymi Użytkownik może być zainteresowany.C. Dane osobowe takie jak: (1) adres e-mail Użytkownika i dane uwierzytelniające konta w sieci społecznościowej; (2) ustawienia i preferencje Użytkownika; (3) kontakty konta e-mail i sieci społecznościowych Użytkownika; (4) numer telefonu komórkowego Użytkownika; oraz (5) wydajność aplikacji zainstalowanych w urządzeniu Użytkownika. Firma Motorola wykorzystuje dane osobowe Użytkownika w celu: (1) umożliwienia mu dostępu do jego kont e-mail i serwisów społecznościowych, odbierania i wysyłania wiadomości oraz komunikowania się z jego kontaktami; (2) rozwiązywania przez firmę Motorola problemów i optymalizowania wydajności telefonu komórkowego Użytkownika; (3) udoskonalania usług MOTOROLA MOBILE SERVICES oraz innych produktów i usług firmy Motorola; oraz (4) komunikowania się z Użytkownikiem na temat produktów i usług firmy Motorola. Usługi MOTOROLA MOBILE SERVICES nie będą nigdy zbierać konkretnej zawartości wiadomości Użytkownika, ani kopii jego plików.D. Użytkownik może również utworzyć identyfikator usług MotoCast ID. Identyfikator usług MotoCast ID użytkownika jest powiązany z jego pozostałymi danymi osobowymi, takimi jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu komórkowego; oraz z metadanymi technicznymi o telefonie komórkowym, takimi jak jego model i numer seryjny. Firma Motorola uzyskuje i wykorzystuje identyfikator usług MotoCast ID użytkownika w celu umożliwienia synchronizacji i przesyłania zawartości z komputera do telefonów komórkowych, konfiguracji telefonów komórkowych użytkownika pod kątem automatycznego przesyłania zdjęć do komputera, tworzenia kopii zapasowych kont i haseł poczty e-mail i serwisów społecznościowych oraz przywracania ich w innych urządzeniach z wykorzystaniem tylko identyfikatora usług MotoCast ID użytkownika, korzystania z identyfikatora usług MotoCast ID w celu logowania się do innych witryn i usług obsługiwanych przez firmę Motorola, a także określania dostępnych do zainstalowania aktualizacji oprogramowania dla telefonów komórkowych. Firma Motorola może również używać tych danych w celu wysyłając użytkownikowi wiadomości e-mail z informacjami, które mogą go zainteresować, takimi jak ankiety, zalecenia i oferty specjalne.Firma Motorola będzie zbierać i wykorzystywać informacje z przyczyn prawnych takich jak sposoby użycia opisane w Warunkach usług MOTOROLA MOBILE SERVICES w celu rozstrzygania sporów i pobierania należnych opłat oraz w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa. Firma Motorola może także zbierać i wykorzystywać informacje w nieokreślonych w niniejszym dokumencie celach. Zanim to zrobi, opisze takie zbieranie i wykorzystania danych oraz w stosownych przypadkach poinformuje Użytkownika o swoich decyzjach.2. W JAKI SPOSÓB MOTOROLA DZIELI SIĘ INFORMACJAMI NA MÓJ TEMAT Z OSOBAMI TRZECIMI?Firma Motorola udostępnia informacje pobrane z telefonu komórkowego Użytkownika osobom trzecim wyłącznie w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu o prywatności i wyłącznie w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z usług MOTOROLA MOBILE SERVICES. Firma Motorola nie udostępnia informacji Użytkownika zewnętrznym dystrybutorom, ani sieciom reklamowym.Firma Motorola będzie udostępniać informacje, które zbiera z telefonu komórkowego Użytkownika: (a) jednostkom stowarzyszonym i zależnym spółki Motorola; (b) stronom trzecim, które świadczą usługi na rzecz firmy Motorola i użytkowników końcowych w imieniu firmy Motorola takie, jak obsługa klienta, obsługa gwarancyjna i naprawy, analiza danych i zarządzanie relacjami z konsumentami; (c) sieciom społecznościowym, operatorom telefonii komórkowej i innym stronom trzecim, z którymi Użytkownika łączy aktualna relacja oraz (d) stronom trzecim, które dostarczają produkty lub usługi bezpośrednio Użytkownikowi. Wszelkie informacje przekazane osobom trzecim podlegają zasadom polityki prywatności tych podmiotów.Firma Motorola będzie również udostępniać informacje Użytkownika stronom trzecim, jeśli uzna, że jest to wymagane przepisami prawa lub to wynika z warunków umowy, jeśli część lub całość jej działalności zostanie przejęta przez podmiot trzeci lub w celu zidentyfikowania, skontaktowania się lub podjęcia kroków prawnych wobec kogoś, kto narusza umowę dotyczącą usług MOTOROLA MOBILE SERVICES lub prawa firmy Motorola lub innych podmiotów, lub powoduje uszkodzenie mienia lub zakłócają działalność firmy Motorola lub innego podmiotu. O ile firma Motorola nie została wyraźnie do tego upoważniona w niniejszym paragrafie, firma Motorola nie będzie udostępniać informacji na temat lokalizacji Użytkownika stronom trzecim za wyjątkiem przypadków, w których jest to konieczne w związku ze sposobami użycia opisanymi w niniejszym Oświadczeniu o prywatności.3. JAKI JEST MÓJ WYBÓR?Motorola poważnie traktuje kwestię ochrony prywatności. Poniżej znajdują się sposoby, na jakie Użytkownik może kontrolować informacje, które usługi MOTOROLA MOBILE SERVICES zbierają i wykorzystują:


A. Wiadomości marketingowe. Jeśli Użytkownik nie chce już otrzymywać wiadomości marketingowych od firmy Motorola, może odwiedzić stronę http://optout.motorola.com lub postąpić zgodnie ze wskazówkami zawartymi w wiadomości email, aby usunąć swoje nazwisko z listy(list) dystrybucyjnej(-ych). Odmowa podania danych osobowych lub udzielenia, lub wycofania zgody na użycie danych osobowych określone w niniejszym Oświadczeniu o prywatności może spowodować, że Użytkownik nie będzie mógł uczestniczyć w pewnych, sponsorowanych przez firmę Motorola programach lub działaniach.


B. Dane osobowe. Usługi MOTOROLA MOBILE SERVICES zbierają wyłącznie dane osobowe, dane dotyczące profilów w sieciach społecznościowych oraz informacje na temat odwiedzanych przez Użytkownika witryn internetowych, jeśli Użytkownik utworzy identyfikator usług MotoCast ID, korzysta z zainstalowanej fabrycznie przeglądarki internetowej i/lub aplikacji i widżetów usług MOTOROLA MOBILE SERVICES takich, jak Wiadomości, Galeria, Odtwarzacz muzyki, Sieci społecznościowe i Status w sieci społecznościowej. W przypadku gdy Użytkownik korzysta z niepochodzących od firmy Motorola aplikacji w celu korzystania z poczty e-mail, korzystania z sieci społecznościowych, udostępniania zawartości znajomym i przeglądania stron internetowych, wtedy usługi MOTOROLA MOBILE SERVICES nie będą zbierać takich informacji. Nawet jeśli Użytkownik nie zdecyduje się na korzystanie z zainstalowanej fabrycznie przeglądarki internetowej lub aplikacji i widżetów usług MOTOROLA MOBILE SERVICES, urządzenie Użytkownika będzie dalej zbierać informacje na temat wydajności telefonu komórkowego Użytkownika i sposobu, w jaki używa on swojego telefonu komórkowego, chyba że Użytkownik z tego zrezygnuje.C. Informacje na temat lokalizacji. Usługi MOTOROLA MOBILE SERVICES pobierają i wykorzystują wyłącznie informacje dotyczące położenia telefonu komórkowego w przypadku gdy Użytkownik włączył jedną lub większą liczbę usług opartych na położeniu takich jak antena GPS urządzenia, Usługi Lokalizacyjne Google lub usługa lokalizacyjna świadczona przez operatora sieci. W przypadku gdy Użytkownik wyłączy te funkcji w ustawieniach jego telefonu komórkowego, usługi MOTOROLA MOBILE SERVICES nie będą rejestrowały położenia jego telefonu komórkowego. W przypadku próby włączenia zależnej od położenia funkcji usług MOTOROLA MOBILE SERVICES bez aktywnej usługi lokalizacyjnej wyświetli się komunikat wzywający Użytkownika do włączenia jej w ustawieniach urządzenia. W przypadku gdy Użytkownik korzysta z zależnych od położenia funkcji usług MOTOROLA MOBILE SERVICES, firma Motorola udostępni informacje na temat położenia telefonu komórkowego Użytkownika dostawcom usług kartograficznych, jak zostało to opisane w niniejszym Oświadczeniu o prywatności, ponieważ funkcje te potrzebują tej usługi kartograficznej do prawidłowego funkcjonowania.D. Rezygnacja. Użytkownik może zawsze zrezygnować z udostępniania informacji firmie Motorola. Aby to zrobić, należy skontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@motorola.com. Jak najszybciej rozpatrzymy taki wniosek. Jeżeli użytkownik zrezygnuje ze zbierania danych dotyczących wydajności i korzystania z telefonu komórkowego, może nastąpić obniżenie jakości obsługi użytkownika, ponieważ firma Motorola nie będzie posiadać informacji używanych do diagnozowania i rozwiązywania problemów dotyczących wydajności telefonu komórkowego użytkownika.W przypadku wszelkich pytań dotyczących sposobu zbierania i wykorzystywania informacji przez MOTOROLA MOBILE SERVICES należy skontaktować się Programem zgodności z zasadami ochrony prywatności firmy Motorola. Firma Motorola może na żądanie wyłączyć zbieranie danych opisane w niniejszym oświadczeniu o prywatności, ale może to negatywnie wpłynąć na możliwość otrzymywania przez Użytkownika najskuteczniejszej pomocy technicznej oraz może w inny sposób wpłynąć na niektóre aspekty komfortu użytkowania.4. GDZIE FIRMA MOTOROLA MA SWOJĄ SIEDZIBĘ I JAK MOGĘ SIĘ Z NIĄ SKONTAKTOWAĆ?W przypadku innych pytań lub próśb dotyczących wykorzystania informacji prosimy o kontakt z Programem zgodności z zasadami ochrony prywatności firmy Motorola poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres privacy@motorola.com lub listownie na adres:Motorola Mobility, Inc.
Attention: Privacy Compliance Program
600 North U.S. Highway 45
Mailstop: W4-35M
Libertyville, Illinois 60048
USAFirma Motorola przetwarza i przechowuje informacje zebrane z telefonu komórkowego Użytkownika na serwerach znajdujących się w stanie Illinois w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W przypadku gdy Użytkownik mieszka poza terytorium Stanów Zjednoczonych, korzystanie z przez Użytkownika z MOTOROLA MOBILE SERVICES stanowi przez wyraźne wyrażenie przez niego zgody na przesłanie jego informacji, w tym bez ograniczeń informacji umożliwiających identyfikację osoby i wszystkich informacji opisanych w niniejszym Oświadczeniu o prywatności do Stanów Zjednoczonych w celu przetworzenia i przechowywania ich. Użytkownik wyraża także potwierdza, że prawo Stanów Zjednoczonych może nie zapewniać tego samego poziomu ochrony zbieranych informacji, jak przepisy prawa obowiązujące w kraju Użytkownika.5. W JAKI SPOSÓB MOTOROLA PRZECHOWUJE I CHRONI MOJE INFORMACJE?Firma Motorola zachowa informacje, które zbiera od Użytkownika przez tak długo, jak aktywny jest telefon komórkowy Użytkownika lub tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia usług MOTOROLA MOBILE SERVICES i związanych z nimi usług. W przypadku gdy Użytkownik chce anulować swoje konto lub zwrócić się do firmy Motorola, aby zaprzestała korzystania z jego informacji w celu świadczenia mu usług, powinien skontaktować się z nami wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@motorola.com.Bezpieczeństwo informacji użytkowników ma duże znaczenie do firmy Motorola. Gdy usługi MOTOROLA MOBILE SERVICES przesyłają informacje z urządzenia Użytkownika do firmy Motorola, usługi MOTOROLA MOBILE SERVICES szyfrują transmisję tych informacji przy użyciu technologii Secure Socket Layer (SSL). Firma Motorola stosuje także standardowe, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony informacji znajdujących się w telefonie komórkowym Użytkownika i w systemach firmy Motorola. Jednak żadne dane przechowywane w telefonie komórkowym lub przesyłane w sieci bezprzewodowej lub interaktywnej nie mogą nigdy być w 100 procentach bezpieczne, a do wielu z wiadomości odbieranych i wysyłanych przy użyciu usług MOTOROLA MOBILE SERVICES dostęp będą mogły mieć osoby trzecie. Dlatego należy zachować ostrożność przy przekazywaniu danych umożliwiających identyfikację osoby za pomocą usług MOTOROLA MOBILE SERVICES, a także zrozumieć, że z usług MOTOROLA MOBILE SERVICES Użytkownik korzysta na własne ryzyko.Jako firma międzynarodowa Motorola ma międzynarodowe strony internetowe i użytkowników na całym świecie. Dane osobowe dostarczane przez użytkowników mogą być przesyłane, używane, przechowywane i przetwarzane poza krajem, gdzie zostały przekazane, włączając jurysdykcje, które nie posiadają przepisów prawa dotyczących ochrony danych,które zapewniają taką samą ochronę takich praw w kraju ojczystym użytkownika.6. CO Z PRYWATNOŚCIĄ MOJEGO DZIECKA?Firma Motorola przeznacza MOTOROLA MOBILE SERVICES do użytku przez osoby w wieku co najmniej 16 lat. Motorola nie ma zamiaru zbierać informacji dotyczących osób małoletnich poniżej 16 roku życia. Dzieci poniżej 16 roku życia nie powinny przekazywać informacji firmie Motorola. Motorola będzie usuwała informacje zebrane od osób małoletnich poniżej 16 roku życia natychmiast po ich wykryciu i nie będzie ich wykorzystywała do żadnych celów. Motorola zachęca rodziców, by pełnili aktywną rolę w korzystaniu przez ich dziecko z jakichkolwiek interaktywnych usług lub urządzeń oraz informowania ich o potencjalnych zagrożeniach wynikających z przekazywania przez nie informacji na swój temat przez Internet.WARUNKI1. AKCEPTACJA WARUNKÓWUżytkownik potwierdza, że zapoznał się z warunkami Umowy i akceptuje je. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkie obowiązujące przepisy prawa, regulacje lub zasady dotyczące korzystania przez niego z usług MOTOROLA MOBILE SERVICES, wszelkich aktualizacji usług MOTOROLA MOBILE SERVICES, które firma Motorola może dostarczyć do jego telefonu komórkowego (Aktualizacje MOTOROLA MOBILE SERVICES) oraz wszelkich innych usług, które firma Motorola wykonuje na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy (Usługi). Użytkownik oświadcza, że posiada zgodne z prawem upoważnienie, aby związać Umową siebie lub stronę, którą reprezentuje. W przypadku gdy Użytkownik postanowi uczestniczyć w promocji lub innym, sponsorowanym przez firmę Motorola działaniu (Działanie), Użytkownik zobowiązuje się także przestrzegać wszelkich regulaminów regulujących takie działanie.2. WŁASNOŚĆ I LICENCJAFirma Motorola jest właścicielem, albo posiada licencje na określone, związane z markami terminy, które w obejmują w szczególności nazwy, logo, slogany, oznaczenia i inne wskazania majątkowe (razem Znaki handlowe) używane w Usługach. Udostępniając te Znaki handlowe za pośrednictwem Usług, firma Motorola nie zapewnia licencji na użytkowanie ich w dowolny sposób. Dostęp do tych Usług nie przyznaje Użytkownikowi żadnych licencji na Znaki handlowe firmy Motorola, ani stron trzecich, ani innych praw własności intelektualnej, za wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Umowie dotyczącej usług MOTOROLA MOBILE SERVICES. Użytkownik nie może korzystać z żadnych Znaków handlowych firmy Motorola takich jak nazwa użytkownika, ikona, identyfikator, hiperłącze, ani w żaden inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Motorola. MOTOROLA, stylizowane logo „M„ oraz logo MOTOROLA MOBILE SERVICES stanowią zarejestrowane znaki handlowe lub znaki handlowe firmy Motorola lub jej licencjodawców, zarejestrowane w USA lub innych krajach. Wszystkie pozostałe nazwy produktów i usług są własnością ich odpowiednich właścicieli.


Usługi MOTOROLA MOBILE SERVICES, Usługi i wszelkie informacje, dane komunikacyjne, skrypty, zdjęcia, wiadomości tekstowe, filmy, grafika, muzyka, dźwięki obraz i inne materiały udostępnione użytkownikowi w ramach usług MOTOROLA MOBILE SERVICES (łącznie „zawartość”) stanowi wyłączną własność firmy Motorola (� 2009-2011 Motorola Mobility, Inc. Wszelkie Prawa Zastrzeżone), lub odpowiednich licencjodawców. MOTOROLA MOBILE SERVICES, Usługi i Zawartość są chronione w Stanach Zjednoczonych i innych krajach przez różne prawa, w tym w szczególności przez przepisy dotyczące praw autorskich i postanowienia traktatów, przepisy dotyczące znaków handlowych, patentów lub innych praw własności (łącznie „Prawa własności intelektualnej”).


Oprócz praw własności intelektualnej firmy Motorola do poszczególnych elementów Zawartości, firma Motorola lub jej licencjodawcy są właścicielami praw autorskich w zakresie wyboru Zawartości, koordynowania i dysponowania nią. Użytkownikowi niniejszym udziela się pozwolenia na dostęp do Zawartości wyłącznie na osobisty, niekomercyjny użytek w zakresie wyświetlania i przeglądania Usług. Ograniczenie to nie dotyczy jednak żadnych informacji, ani innych materiałów, które Użytkownik przesyła na jego Urządzenia (Zawartość Użytkownika).


Firma Motorola udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z usług MOTOROLA MOBILE SERVICES i Aktualizacje usług MOTOROLA MOBILE SERVICES (w tym na oprogramowanie, kod, pliki, obrazy zawarte w oprogramowaniu lub wygenerowane przez nie, dane towarzyszące, kod startowej pamięci ROM i inne wbudowane oprogramowanie), dokumentacji i wszelkich związanych z nim czcionki w pamięci tylko do odczytu lub na każdym innym medium, lub w każdej innej formie z zastrzeżeniem warunków Umowy. Łącznie termin MOTOROLA MOBILE SERVICES dotyczy oprogramowania i usług w ramach usług MOTOROLA MOBILE SERVICES i wszystkich Aktualizacji MOTOROLA MOBILE SERVICES. Niniejsza licencja nie stanowi przeniesienia na Użytkownika tytułu własności, ani żadnych Praw własności intelektualnej. MOTOROLA MOBILE SERVICES pozostają wyłączną własnością firmy Motorola, która posiada pełny tytuł prawny. Firma Motorola zastrzega sobie wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone Użytkownikowi w niniejszej Umowie. Niniejsza licencja jest nieprzenoszalna i jest ograniczona do praw własności intelektualnej firmy Motorola do usług MOTOROLA MOBILE SERVICES. Nie obejmuje ona żadnych patentów, ani praw własności intelektualnej. Użytkownik jest właścicielem urządzenia, na którym usługi MOTOROLA MOBILE SERVICES są zapisane, lecz firma Motorola i/lub jej licencjodawcy zachowują tytuł własności do samych usług MOTOROLA MOBILE SERVICES.3. DOZWOLONE UŻYTKOWANIE I OGRANICZENIAUżytkownik może korzystać z usług MOTOROLA MOBILE SERVICES w celu: (1) łączenia kont poczty e-mail i sieci społecznościowych z usługami MOTOROLA MOBILE SERVICES poprzez przekazanie jego danych uwierzytelniających konta; (2) wysyłania i odbierania wiadomości za pośrednictwem połączonych kont poczty e-mail i sieci społecznościowych; (3) udostępniania Zawartości Użytkownika za pośrednictwem połączonych kont poczty e-mail i sieci społecznościowych; (4) tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych na serwerach będących własnością firmy Motorola; (5) wyszukiwania i/lub kasowania zgubionego lub skradzionego Urządzenia; oraz (6) uzyskiwania zdalnej diagnostyki i Aktualizacji usług MOTOROLA MOBILE SERVICES. Użytkownik może korzystać z usług MOTOROLA MOBILE SERVICES n jednym Urządzeniu. W trakcie korzystania z usług MOTOROLA MOBILE SERVICES wymagane może być podanie przez Użytkownika określonych informacji takich jak dane uwierzytelniające konta poczty e-mail lub sieci społecznościowej (Dane rejestracyjne). Użytkownik zobowiązuje się podać aktualne, pełne i dokładne Dane rejestracyjne, a także utrzymywać i bezzwłocznie aktualizować jego Dane rejestracyjne w przypadku ich zmiany.Użytkownik może używać identyfikatora usług MotoCast ID do: (1) logowania się i korzystania z obsługiwanych przez firmę Motorola witryn i usług, zawsze z zastosowaniem obowiązujących w nich zasad ochrony prywatności i warunków usług; (2) tworzenia kopii zapasowej i przywracania kont poczty e-mail i serwisów społecznościowych w wielu urządzeniach z wykorzystaniem tylko identyfikatora usług MotoCast ID, oraz (3) do pobierania i instalowania aktualizacji oprogramowania w posiadanych urządzeniach marki Motorola, wszystko w sposób zgodny z lokalnymi przepisami prawa i regulacjami dotyczącymi tego typu czynności.O ile przepisy prawa lub obowiązujące licencje otwarte zawarte w usługach MOTOROLA MOBILE SERVICES nie zezwalają inaczej, Użytkownik nie może dekompilować, odtwarzać kodu źródłowego, ani dezasemblować usług MOTOROLA MOBILE SERVICES, próbować uzyskać kod źródłowy MOTOROLA MOBILE SERVICES, ani modyfikować, ani tworzyć prac pochodnych usług MOTOROLA MOBILE SERVICES, ani żadnej ich części. Postępowanie takie stanowi naruszenie praw firmy Motorola i jej licencjodawców oraz może podlegać ściganiu sądowemu i odszkodowaniu.


Użytkownik nie może udostępniać usług MOTOROLA MOBILE SERVICES więcej niż jednemu Urządzeniu na raz lub udostępniać ich w sieci, której mogłyby być używane przez wiele Urządzeń jednocześnie. Użytkownik nie może udzielać stronom trzecim dostępu do konta MOTOROLA MOBILE SERVICES za wyjątkiem sytuacji, w której tworzone jest dla nich Konto powiązane zgodnie z Umową. Niniejsza Licencja nie nadaje żadnych praw do korzystania z interfejsów będących własnością firmy Motorola ani innej własności intelektualnej do projektu, rozwoju, produkcji, nadawania licencji lub dystrybucji innych urządzeń i akcesoriów do użycia z usługami MOTOROLA MOBILE SERVICES.Użytkownik nie może: (1) odtwarzać, modyfikować, ponownie publikować, dalej rozpowszechniać, publicznie przedstawiać, ani wykonywać usług MOTOROLA MOBILE SERVICES, Zawartości, ani Usług; (2) włączać ich do nowego produktu, usługi lub innego dzieła, ani w całości ani w części; (3) w żaden inny sposób wykorzystywać usług MOTOROLA MOBILE SERVICES, Usług lub Zawartości, ani w całości, ani w części, za wyjątkiem przypadków, których Umowa wyraźnie na to zezwala; (4) angażować się w niezgodne z prawem lub niewłaściwe postępowanie, ani w żaden sposób ułatwiać go, w tym poprzez publikowanie lub realizowanie za pośrednictwem usług MOTOROLA MOBILE SERVICES wszelkich niewłaściwych, bluźnierczych, szkalujących, naruszających, obscenicznych lub nieprzyzwoitych materiałów, lub naruszanie kodeksów podstępowania, warunków korzystania lub umów licencyjnych dotyczących korzystania przez Użytkownika z Usług lub każdej ich części; (5) wyrządzać szkody firmie Motorola, jej jednostkom stowarzyszonym i zależnym, ani żadnym stronom trzecim, w tym w szczególności klientom, operatorom bezprzewodowym, reklamodawcom, odsprzedawcom, dystrybutorom, dostawcom, ani osobom; obejmuje to bez ograniczeń zniesławienie, nękanie, stalking, groźby lub w inny sposób naruszenie praw innej osoby lub podmiotu (takich jak prawa własności intelektualnej, prawa do prywatności lub wizerunku) lub podawanie się za inną osobę lub podmiot, lub składania niezgodnych z prawdą oświadczeń, sugerowanie lub fałszywe przedstawianie związku z inną osobą lub podmiotem; (6) wysyłać, odbierać, ani przekazywać dalej niepożądanych wiadomości masowych lub niepożądanych wiadomości („Spam”), w tym przeprowadzać niepożądanych ankiet, niezgodnych z prawem konkursów, ani piramid, ani wysyłać łańcuszków, ani powielanych wiadomości; (7) korzystać z usług MOTOROLA MOBILE SERVICES w celu zbierania informacji na temat innych osób (takich jak adresy e-mail lub numery telefonów komórkowych) bez ich uprzedniej wyraźnej zgody; (8) używać automatycznego procesu, ani usługi w celu uzyskania dostępu do usług MOTOROLA MOBILE SERVICES i/lub korzystania z nich (takich jak BOT, pająk, okresowe buforowanie informacji przechowywanych przez firmę Motorola lub „meta-wyszukiwanie”); ani tworzyć fałszywą tożsamość w zakresie korzystania przez Użytkownika z MOTOROLA MOBILE SERVICES lub w komunikacji Użytkownika z innymi użytkownikami poprzez korzystanie z Usług; (9) korzystać z żadnych nieautoryzowanych środków w celu modyfikowania lub zmiany trasy usług MOTOROLA MOBILE SERVICES, ani podejmować takiej próby; ani (10) uszkadzać, przeciążać, ani niekorzystnie wpływać na MOTOROLA MOBILE SERVICES (ani sieci związanych z usługami MOTOROLA MOBILE SERVICES), w tym wysyłać, ani przesyłać żadnych wirusów, szkodliwego oprogramowania, ani plików przeznaczonych do zakłócenia działania, zniszczenia lub ograniczenia funkcjonalności usług MOTOROLA MOBILE SERVICES, ani nie zakłócać korzystania z Usług przez inne osoby; oraz Użytkownik nie może odsprzedawać, ani dystrybuować całości, ani części usług MOTOROLA MOBILE SERVICES.Firma Motorola dostarcza Użytkownikowi Aktualizacje usług MOTOROLA MOBILE SERVICES, MOTOROLA MOBILE SERVICES i Usługi na podstawie Umowy. Usługi MOTOROLA MOBILE SERVICES, Aktualizacje usług MOTOROLA MOBILE SERVICES, Zawartość, Usługi i wszelkie inne wykonywane usługi dostarczane lub włączane przez lub za pośrednictwem MOTOROLA MOBILE SERVICES Aktualizacje usług MOTOROLA MOBILE SERVICES są przeznaczone do zgodnego z prawem użytku przez zarejestrowanych użytkowników usług MOTOROLA MOBILE SERVICES, Aktualizacji usług MOTOROLA MOBILE SERVICES i usług, którzy mają co najmniej 16 lat. Użytkownika oświadcza i zapewnia, że: (1) będzie korzystać z usług MOTOROLA MOBILE SERVICES, Aktualizacji usług MOTOROLA MOBILE SERVICES, Usług i Zawartości wyłącznie w zakresie dopuszczonym przez niniejszą Umowę lub obowiązujące przepisy prawa; (2) ma co najmniej 16 lat; (3) wszystkie przesyłane przez niego informacje są dokładne i w innym zakresie zgodne z Umową; oraz (4) bezzwłocznie poinformuje firmę Motorola w przypadku zmiany jego danych kontaktowych, w tym jego numeru telefonu komórkowego.USŁUGI MOTOROLA MOBILE SERVICES ORAZ AKTUALIZACJE USŁUG MOTOROLA MOBILE SERVICES NIE SĄ PRZEZNACZONE DO UŻYTKOWANIA W OŚRODKACH NUKLEARNYCH, ANI W TRAKCIE ICH PRACY, NAWIGACJI ANI SYSTEMÓW KOMUNIKACJI LOTNICTWA, SYSTEMÓW KONTOLI LOTÓW, URZĄDZENIACH PODTRZYMUJĄCYCH ŻYCIE, ANI INNYM SPRZĘCIE, W KTÓRYM AWARIA USŁUG MOTOROLA MOBILE SERVICES LUB AKTUALIZACJI USŁUG MOTOROLA MOBILE SERVICES MOGŁABY PROWADZIĆ DO ŚMIERCI, USZKODZENIA CIAŁA LUB POWAŻNEYCH ZNISZCZEŃ FIZYCZNYCH LUB ŚRODOWISKOWYCH.4. AKTUALIZACJE OPROGRAMOWANIA/KONTROLA EKSPORTUFirma Motorola może udostępniać Aktualizacje MOTOROLA MOBILE SERVICES do pobierania w celu aktualizowania, ulepszania i dalszego rozwijania usług MOTOROLA MOBILE SERVICES. Użytkownik może pobierać Aktualizacje MOTOROLA MOBILE SERVICES i korzystać z nich w celu aktualizowania usług MOTOROLA MOBILE SERVICES na każdym Urządzeniu, które znajduje się w posiadaniu lub pod kontrolą Użytkownika. Użytkownik nie może aktualizować Urządzeń, które nie znajdują się w jego posiadaniu, ani pod jego kontrolą, ani udostępniać Aktualizacji MOTOROLA MOBILE SERVICES w sieci, w której mogą stać się dostępne dla wielu Urządzeń lub komputerów w tym samym czasie. Użytkownik nie może sporządzać kopii Aktualizacji MOTOROLA MOBILE SERVICES bez pisemnej zgody firmy Motorola. Firma Motorola może wedle swojego uznania automatycznie pobrać Aktualizacje MOTOROLA MOBILE SERVICES na Urządzenie Użytkownika. Użytkownik zgadza się na przyjęcie tych Aktualizacji MOTOROLA MOBILE SERVICES oraz na pokrycie wszelkich kosztów związanych z ich otrzymaniem. Usługi MOTOROLA MOBILE SERVICES i Aktualizacje MOTOROLA MOBILE SERVICES podlegają przepisom eksportowym Stanów Zjednoczonych. Użytkownik musi przestrzegać wszystkich krajowych i międzynarodowych przepisów eksportowych, które dotyczą usług MOTOROLA MOBILE SERVICES i Aktualizacji usług MOTOROLA MOBILE SERVICES. Przepisy te ograniczenia dotyczące miejsc dostawy, użytkowników końcowych i użycia końcowego.5. USŁUGIUżytkownik rozumie i potwierdza, że wszelkie Usługi, w tym w szczególności tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych, zdalna diagnostyka, lokalizacja urządzenia i zdalne usuwanie, świadczone za pośrednictwem usług MOTOROLA MOBILE SERVICES lub Aktualizacji usług MOTOROLA MOBILE SERVICES, w tym wszelkie Usługi Innych Firm, są uzależnione od zaakceptowania przez Użytkownika Umowy i wszelkich innych warunków, które mogą zostać w nią włączone przez odniesione lub w inny sposób przedstawione Użytkownikowi, zanim zacznie on korzystać z Usług.6. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJIFirma Motorola nie gwarantuje, ani nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dostępności, użytkowania, aktualności, bezpieczeństwa, ważności, dokładności, ani niezawodności rezultatów użytkowania Usług, Usług Innych Firm, ani innych usług oferowanych za pośrednictwem usług MOTOROLA MOBILE SERVICES. Wszelkie materiały pobrane lub w inny sposób uzyskane za pośrednictwem Usług lub Usługi Innych Firm są realizowane na własne ryzyko Użytkownika, a Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialności za każde uszkodzenie jego Urządzenia lub utratę danych, będące rezultatem pobrania takich materiałów lub użytkowania Usług lub Usług Innych Firm. Użytkownik wyraźnie potwierdza i zobowiązuje się, że korzystanie przez niego z usług MOTOROLA MOBILE SERVICES, Aktualizacji usług MOTOROLA MOBILE SERVICES i Usług odbywa się na jego wyłączne ryzyko oraz, że ponosi całe ryzyko związane z zadowalającą jakością, wydajnością dokładnością i staraniami. Użytkownik rozumie i potwierdza, że instalacja usług MOTOROLA MOBILE SERVICES i Aktualizacji usług MOTOROLA MOBILE SERVICES może wpłynąć na możliwość korzystania z oprogramowania innych firm. ZA WYJĄTKIEM ZAKRESU ZAKAZANEGO OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA USŁUGI MOTOROLA MOBILE SERVICES I AKTUALIZACJE USŁUG MOTOROLA MOBILE SERVICES ORAZ WSZELKIE WYKONYWANE USŁUGI ŚWIADCZONE LUB REALIZOWANE PRZEZ LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG MOTOROLA MOBILE SERVICES I AKTUALIZACJI USŁUG MOTOROLA MOBILE SERVICES SĄ ŚWIADCZONE „W STANIE, W JAKIM SĄ”, ZE WSZYSTKIMI WADAMI I BEZ ŻADNEGO RODZAJU GWARANCJI, A FIRMA MOTOROLA I JEJ LICENCJODAWCY NINIEJSZYM NIE PRZYJMUJĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ŻADNYCH GWARANCJI, ANI WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH USŁUG MOTOROLA MOBILE SERVICES I AKTUALIZACJI USŁUG MOTOROLA MOBILE SERVICES, ANI ŻADNYCH WYKONYWANYCH, ŚWIADCZONYCH LUB OBSŁUGIWANYCH PRZEZ LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG MOTOROLA MOBILE SERVICES I AKTUALIZACJI USŁUG MOTOROLA MOBILE SERVICES, ANI DOROZUMIANYCH, ANI USTAWOWYCH, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI Z TYTUŁU DOROZUMIANYCH GWARANCJI I/LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, LUB DOKŁADNOŚCI I NIENARUSZANIA PRAW STRON TRZECICH. FIRMA MOTOROLA NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE ZAWARTE W USŁUGACH LUB USŁUGI REALIZOWANE, ŚWIADCZONE LUB OBSZŁUGIWANE PRZEZ USŁUGI MOTOROLA MOBILE SERVICES I AKTUALIZACJE USŁUG MOTOROLA MOBILE SERVICES, LUB ZA ICH POŚREDNICTWEM SPEŁNIĄ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, ŻE DZIAŁANIE USŁUG MOTOROLA MOBILE SERVICES I AKTUALIZACJI USŁUG MOTOROLA MOBILE SERVICES BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW, ANI ŻE BŁĘDY W USŁUGACH MOTOROLA MOBILE SERVICES, AKTUALIZACJACH USŁUG MOTOROLA MOBILE SERVICES I USŁUGACH ZOSTANĄ USUNIĘTE. Żadne ustne, ani pisemne informacje, ani porady firmy Motorola lub jej upoważnionych przedstawicieli, nie będą dawały podstaw, by zmienić niniejsze oświadczenie o wyłączeniu odpowiedzialności z tytułu gwarancji, ani stworzenie jakiejkolwiek gwarancji. Jeśli usługi MOTOROLA MOBILE SERVICES, Aktualizacje usług MOTOROLA MOBILE SERVICES lub Usługi okażą się wadliwe, Użytkownik bierze na siebie cały koszt niezbędnego serwisowania, naprawy lub poprawki. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenia w trwaniu dorozumianych gwarancji lub ograniczenia w mających zastosowanie praw ustawowych konsumenta, więc powyższe wyłączenie i ograniczenia mogą nie dotyczyć Użytkownika.


Usługi MOTOROLA MOBILE SERVICES i Aktualizacje usług MOTOROLA MOBILE SERVICES mogą umożliwić dostęp do innych witryn internetowych firmy Motorola i innych firm oraz informacji zlokalizowanych na całym świecie za pośrednictwem Internetu. Aby z nich korzystać, Użytkownik będzie musiał zaakceptować dodatkowe warunki świadczenia usług. Firma Motorola nie daje żadnych gwarancji dotyczących usług internetowych, witryn internetowych ani informacji, w tym w szczególności dotyczących: (a) dokładności, dostępności, sekwencji, kompletności, aktualności, zawartości, ważności lub jakości usług internetowych, witryn internetowych i informacji, ani (b) tego, że wyszukiwanie przez przeprowadzone za pośrednictwem Oprogramowania i Usług MOTOROLA MOBILE SERVICES może doprowadzić do znalezienia niezamierzonej lub nieprzyjemnej zawartości. Ponieważ pewna część zawartości Internetu składa się z materiałów przeznaczonych dla dorosłych lub niewłaściwych dla niektórych osób lub użytkowników poniżej 18. roku życia czy innego wieku określonego przez prawo, rezultaty wyszukiwania lub skutki otwierania pewnych stron internetowych za pomocą Oprogramowania lub Usług MOTOROLA MOBILE SERVICES może w sposób automatyczny i niezamierzony wygenerować łącza lub odnośniki do niewłaściwych materiałów, a Użytkownik zgadza się, że firma Motorola nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty takich wyszukiwań.


Użytkownik potwierdza i zgadza się, że firma Motorola nie ponosi odpowiedzialności za sprawdzanie i ocenianie zawartości, ani dokładności, kompletności, aktualności, ważności ani jakości materiałów stron trzecich. Firma Motorola nie gwarantuje, ani nie aprobuje, ani nie zakłada, ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały stron trzecich, ani inne materiały, produkty czy usługi stron trzecich. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie korzystał z materiałów stron trzecich w sposób, który naruszałby lub łamał prawa osób trzecich, a firma Motorola nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie użycie przez Użytkownika.


Poprzez korzystanie z usług MOTOROLA MOBILE SERVICES i Aktualizacji usług MOTOROLA MOBILE SERVICES Użytkownik potwierdza, że firma Motorola nie składa żadnych oświadczeń, ani gwarancji dotyczących żadnych witryn internetowych, ani informacji wyświetlanych lub otwieranych za pośrednictwem usług MOTOROLA MOBILE SERVICES i Aktualizacji usług MOTOROLA MOBILE SERVICES, ani żadnych wykonywanych, dostarczanych lub obsługiwanych za pośrednictwem usług MOTOROLA MOBILE SERVICES lub Aktualizacji usług MOTOROLA MOBILE SERVICES Usług w związku z takimi witrynami lub informacjami. Firma Motorola, jej dyrektorzy, jednostki stowarzyszone i zależne nie ponoszą żadnej bezpośredniej, ani pośredniej odpowiedzialności wobec Użytkownika ani żadnej innej osoby, za zawartość, którą Użytkownik otrzymuje lub wyświetla przy użyciu usług MOTOROLA MOBILE SERVICES, Aktualizacji usług MOTOROLA MOBILE SERVICES lub Usług z tytułu wszelkich nieścisłości, błędów lub pominięć w zawartości. Firma Motorola i jej licencjodawcy zastrzegają sobie prawo do zmiany, zawieszenia, usunięcia lub zamknięcia dostępu do wszelkich Usług, w każdym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia. W żadnym przypadku firma Motorola nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu usunięcia lub zawieszenia dostępu do jakichkolwiek Usług. Firma Motorola może także nałożyć limity na użytkowanie lub dostęp do pewnych Usług w każdym przypadku i bez wcześniejszego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności.Usługi MOTOROLA MOBILE SERVICES, Aktualizacje usług MOTOROLA MOBILE SERVICES, Usługi i Zawartość są kontrolowane i obsługiwane w całości lub części przez firmę Motorole z jej biur na terytorium Stanów Zjednoczonych. Firma Motorola nie składa żadnych oświadczeń, że usługi MOTOROLA MOBILE SERVICES, Aktualizacje usług MOTOROLA MOBILE SERVICES, Usługi lub Zawartość są właściwe lub dostępne do użytku w określonych lokalizacjach.7. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCIW ZAKRESIE NIEZABRONIONYM PRZEPISAMI PRAWA FIRMA MOTOROLA NIE BĘDZIE PONOSIĆ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU: (1) KAŻDEGO RODZAJU SZKÓD WYNIKAJĄCYCH Z KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUG MOTOROLA MOBILE SERVICES, WSZELKICH AKTUALIZACJI USŁUG MOTOROLA MOBILE SERVICES, USŁUG LUB ZAWARTOŚCI; (2) USZKODZENIA CIAŁA, ANI (3) ŻADNEGO RODZAJU SZKÓD UBOCZNYCH, SZCZEGÓLNYCH, POŚREDNICH LUB WTÓRNYCH, W TYM BEZ OGRANICZEŃ SZKÓD Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW, UTRATY DANYCH, PRZERWANIE DZIAŁALNOŚCI, ANI ŻADNYCH INNYCH SZKÓD LUB STRAT HANDLOWYCH, BĘDĄCYCH WYNIKIEM LUB ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUG MOTOROLA MOBILE SERVICES, WSZELKICH AKTUALIZACJI USŁUG MOTOROLA MOBILE SERVICES, USŁUG LUB ZAWARTOŚCI, NIEZALEŻNIE OD TEGO, JAK POWSTAŁY I OD TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI (UMOWNEJ, DELIKTOWEJ LUB INNEJ) I NAWET, JEŚLI FIRMA MOTOROLA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE DOPUSZCZAJĄ MOŻLIWOŚCI WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OBRAŻEŃ CIAŁA, SZKÓD UBOCZNYCH LUB WTÓRNYCH, WIĘC NINIEJSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA. W żadnym przypadku całkowita wartość odszkodowania z tytułu odpowiedzialności firmy Motorola za wszelkie uszkodzenia (oprócz szczególnych przypadków ujętych stosownymi przepisami prawa, które dotyczą obrażeń ciała) nie może przekraczać kwoty zapłaconej za korzystanie z usług MOTOROLA MOBILE SERVICES przez jeden (1) rok. Powyższe ograniczenia będą miały zastosowanie nawet, jeśli powyższy środek ochrony prawnej nie osiągnie swojego podstawowego celu.8. UNIEWAŻNIENIE, ROZWIĄZANIE I WPROWADZENIE ZMIANNiniejsza Umowa obowiązuje do momentu jej rozwiązania. Niniejsza Umowa i wszystkie wynikające z niej prawa zostanie automatycznie rozwiązana bez powiadomienia, jeśli Użytkownik naruszy warunki Umowy. Po rozwiązaniu Umowy Użytkownik musi całkowicie zaprzestać korzystania z usług MOTOROLA MOBILE SERVICES, Aktualizacji usług MOTOROLA MOBILE SERVICES i Usług. Użytkownik może unieważnić konto MOTOROLA MOBILE SERVICES w każdym momencie, bez podawania powodu. Użytkownik wyraża także zgodę na to, że firma Motorola może wedle swojego własnego uznania modyfikować, zawiesić, zakończyć lub ograniczyć dostęp Użytkownika do usług MOTOROLA MOBILE SERVICES i wszelkich Usług z każdej lub bez przyczyny, w tym w szczególności, że firma Motorola uważa, że Użytkownik naruszył literę lub ducha Umowy, lub zasady działania sponsorowanego przez firmę Motorola. Firma Motorola może tymczasowo lub na stałe zmienić, wycofać lub przerwać działanie całość lub cześć usług MOTOROLA MOBILE SERVICES oraz wszelkich Usług lub Zawartości, które dostarcza Użytkownikowi w dowolnym czasie, bez powiadomienia. Kontynuacja użytkowania zmodyfikowanych Usług i Zawartości, użytkowanie Usług lub Zawartości po modyfikacjach dokonanych przez firmę Motorola oznacza, że Użytkownik zgadza się na te modyfikacje. Firma Motorola nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności z tytułu żadnej straty, którą może ponieść Użytkownik lub inna osoba w wyniku zmiany, zawieszenia lub anulowania Usług lub Zawartości. W zakresie dopuszczalnym przepisami prawa firma Motorola może w dowolnym czasie zmodyfikować, skorygować lub w inny sposób zmienić całość lub część Umowy. Najbardziej aktualna wersja Umowy znajduje się na stronie http://www.motorola.com/myMOTOROLA MOBILE SERVICES. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zagwarantowanie, że zapoznał się z najbardziej aktualną wersją Umowy. Kontynuacja użytkowania Usług, użytkowanie Usług po takich zmianach, oznacza, że użytkownik zgadza się być związanym takimi zmianami.9. OPŁATY ZA USŁUGI MOBILNE, INTERNTOWE I POZOSTAŁE USŁUGIChociaż nie pobieramy od Użytkownika żadnych opłat za usługi MOTOROLA MOBILE SERVICES, korzystanie z nich może wymagać od Użytkownika uregulowania określonych opłat. Użytkownik musi posiadać dostęp do Internetu taki jak połączenie z siecią bezprzewodową lub plan taryfowy obejmujący usługi transmisji danych od operatora bezprzewodowego, aby Użytkownik mógł korzystać z usług MOTOROLA MOBILE SERVICES. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie koszty związane z uzyskaniem niezbędnego dostępu do Internetu, które mogą obejmować opłaty za sprzęt, opłaty abonamentowe za Internet, opłaty abonamentowe za plan taryfowy obejmujący usługi transmisji danych oraz opłaty związane z wykupieniem dostępu do publicznych sieci bezprzewodowych. Użytkownik ponosi wyłączny koszt wysyłania i odbierania wiadomości elektronicznych dotyczących usług MOTOROLA MOBILE SERVICES, w tym bez ograniczeń wiadomości administracyjne, ogłoszenia o usługach, raporty danych diagnostycznych oraz Aktualizacje usług MOTOROLA MOBILE SERVICES od firmy Motorola, jego operatora sieci komórkowej lub innych usługodawców.


Ani usługi MOTOROLA MOBILE SERVICES, ani wszystkie Usługi nie będą działały ze wszystkimi operatorami telefonii komórkowej. Firma Motorola nie zapewnia, że usługi MOTOROLA MOBILE SERVICES lub wszystkie Usługi będą kompatybilne ze wszystkimi operatorami telefonii komórkowej lub świadczone przez wszystkich operatorów telefonii komórkowej. W przypadku gdy firma Motorola nałoży opłaty za użytkowanie usług MOTOROLA MOBILE SERVICES lub Usług, lub jeśli zewnętrzni dostawcy usług nałożą opłaty za dostarczane przez siebie usługi, Użytkownik zobowiązuje się uregulować te opłaty w zamian za korzystanie z dostępu do tych usług. Niektóre Usługi mogą podlegać innym lub dodatkowym warunkom (w tym innym opłatom), na które użytkownik musi się zgodzić przed rozpoczęciem korzystania z takich Usług.10. ZAWARTOŚĆ UŻYTKOWNIKAUżytkownik może nie mieć możliwości korzystania z usług MOTOROLA MOBILE SERVICES w celu: (1) tworzenia kopii zapasowych informacji z jego Urządzenia na serwer usług MOTOROLA MOBILE SERVICES; (2) udostępniania informacji stronom trzecim; i (3) przesyłania informacji z komputera lub Internetu na jego Urządzenie. Te informacje („Zawartość Użytkownika”) obejmują w szczególności: (1) dane weryfikacyjne osobistych kont e-mail i kont w sieciach społecznościowych; (2) zdjęcia i inne obrazy, filmy wideo, nagrania dźwiękowe i tekst, do których Użytkownik uzyskał dostęp za pośrednictwem jego Urządzenia; oraz (3) kontakty osobiste. Przesyłania Zawartości Użytkownika na Urządzenie Użytkownika, tworzenie jej kopii zapasowych lub udostępnianie jej stronom trzecim stanowi utworzenie kopii cyfrowej, co może naruszać prawa autorskie lub inne przepisy prawa, jeśli Użytkownik robi to bez posiadania niezbędnych praw. Użytkownik może korzystać z usług MOTOROLA MOBILE SERVICES wyłącznie w celu rozpowszechniania lub odtwarzania Zawartości Użytkownika, która: (1) istnieje w domenie publicznej; (2) została stworzona przez Użytkownika lub w inny sposób jest własnością Użytkownika; lub (3) którą Użytkownik może zgodnie z prawem odtwarzać.W ramach stosunku łączącego Użytkownika i firmę Motorola Zawartość Użytkownika stanowi wyłączną własność Użytkownika. Firma Motorola nie zatwierdza Zawartości Użytkownika, nie rości sobie do niej żadnych praw, ani nie sprawuje żadnej kontroli nad tym, jaką Zawartość Użytkownika Użytkownik odtwarza, rozpowszechnia lub wykonuje. W celu umożliwienia prawidłowego działania usług MOTOROLA MOBILE SERVICES Użytkownik udziela firmie Motorola i tym osobom, które mają dostęp do takiej Zawartości Użytkownika nieograniczonego, bezpłatnego, ogólnoświatowego, niewyłącznego, nieodwołalnego i wieczystego pozwolenia na używanie, modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie i wyświetlania Zawartości Użytkownika jak również łączenia Zawartości Użytkownika z imieniem i nazwiskiem Użytkownika oraz innymi informacjami umożliwiają identyfikację osoby w celu umożliwienia usługom MOTOROLA MOBILE SERVICES przechowywania, odtwarzania i rozpowszechniania Zawartości Użytkownika w imieniu Użytkownika. Użytkownik rozumie i zgadza się na to, aby usługi MOTOROLA MOBILE SERVICES mogły tworzyć kopie, zmieniać format, zmieniać kod, przetwarzać lub w inny sposób modyfikować i zmieniać Zawartość Użytkownika w celu zapisania i odzyskania Zawartości Użytkownika; zgadza się również na udostępnienie Zawartości Użytkownika sobie i innym osobom postronnym; spełnia wymogi techniczne sieci łączących; spełnia stosowne ograniczenia i warunki usługi oraz z innych przyczyn związane z działaniem Usług.


Z zastrzeżeniem postanowień Umowy firma Motorola nie gwarantuje bezpieczeństwa Zawartości Użytkownika przesyłanej do lub za pośrednictwem Usług, ani nie gwarantuje, że będzie monitorowała dostęp do Usług lub użycie Usług, ale zastrzega sobie prawo do zapewnienia przestrzegania Warunków świadczenia Usług, postanowień Umowy dotyczącej usług MOTOROLA MOBILE SERVICES, Oświadczenia o Prywatności, przepisów obowiązującego prawa, zasad i wytycznych lub wymagań, lub nakazów sądu lub agencji państwowej lub urzędnika państwowego. Firma Motorola może wedle własnego uznania poprawiać, modyfikować, zmieniać, usuwać lub odrzucać, w całości lub części, wszelką Zawartości Użytkownika, którą uzna za niestosowną. Firma Motorola może ujawniać każdą Zawartość Użytkownika organom ścigania, ścigającym naruszenia Warunków Usług, Umowy dotyczącej usług MOTOROLA MOBILE SERVICES oraz postanowień Oświadczenia Prywatności. Użytkownik rozumie i zgadza się z przyjąć ryzyko związane z brakiem bezpieczeństwa w stosunku do Zawartości Użytkownika, którą Użytkownik przekazuje przy użyciu Usług. Ponadto, Użytkownik oświadcza i zapewnia, że posiada lub w jakikolwiek sposób kontroluje wszystkie prawa niezbędne, by przesyłać lub w inny sposób użytkować Zawartość Użytkownika w połączeniu z Usługami, a użytkowanie Zawartości Użytkownika nie naruszy praw żadnej strony trzeciej.


Firma Motorola szanuje prawa własności intelektualnej i inne prawa własności innych osób i podmiotów. W przypadku gdy Użytkownik lub osoba działająca za jego upoważnieniem naruszy te prawa, firma Motorola zastrzega sobie prawo w odpowiednich okolicznościach i wedle jej wyłącznego uznania: (1) usunąć lub wyłączyć dostęp do Zawartości Użytkownika, którą firma Motorola ma podstawy uznać za naruszającą prawa strony trzeciej; lub (2) wyłączyć lub zlikwidować konto usług MOTOROLA MOBILE SERVICES Użytkownika, wszelkie Konto powiązane lub dostęp Użytkownika do wszelkich Usług. Zasady firmy Motorola dotyczące składania skarg związanych z prawami autorski, które są tutaj dostępne, określają sposób reagowania przez spółkę Motorola na skargi dotyczące naruszeń.11. ŁĄCZA DO APLIKACJI I USŁUG STRON TRZECICHUsługi MOTOROLA MOBILE SERVICES mogą dostarczyć Użytkownikowi połączeń lub łączy do innych usług, witryn internetowych, aplikacji, oprogramowania stron trzecich i innej zawartości od zewnętrznych dostawców takich jak firmowe konta e-mail, operatorzy sieci mediów społecznościowych, operatorzy bezprzewodowi i zewnętrzni konstruktorzy aplikacji oprogramowania („Usługi stron trzecich”). Oprogramowanie lub Usługi MOTOROLA MOBILE SERVICES mogą umożliwiać Użytkownikowi na dodawanie/konfigurowanie pewnych Usług Stron Trzecich na jego Urządzeniu. Firma Motorola nie sprawuje kontroli, nie składa oświadczeń, ani żadnych gwarancji w zakresie Usług stron trzecich, do których Użytkownik może mieć dostęp, nie ponosi odpowiedzialności za dostępność Usług stron trzecich, nie zapewnia ani nie bierze odpowiedzialności za zawartość i inne materiały dostępne na lub za pomocą Usług stron trzecich. Wykorzystanie przez Użytkownika Usług stron trzecich podlega wszelkim dodatkowym warunkom, w tym w szczególności licencjom na oprogramowanie, zasadom, warunkom korzystania dostarczanym przez dostawcę Usług stron trzecich.


Firma Motorola może uzyskać dostęp do konta i innych informacji umożliwiających identyfikację osoby, które są w posiadaniu dostawców Usług stron trzecich w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do Usług stron trzecich w jego Urządzeniu oraz, że usługi MOTOROLA MOBILE SERVICES mogą przechowywać te informacje na serwerach firmy Motorola w Stanach Zjednoczonych i innych miejscach. Użytkownik rozumie i zgadza się na udostępnianie, użytkowanie i dzielenie się pewnymi informacjami ze Stronami Trzecimi, jeśli korzysta z Usług Stron Trzecich. Użytkownik rozumie i zgadza się, że Motorola nie jest odpowiedzialna za te firmy lub zarządzanie przez nie informacjami. Użytkowanie Usług Stron Trzecich przeprowadzane jest na własne ryzyko użytkownika.12. PRZEJĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCIUżytkownik zobowiązuje się przejąć od firmy Motorola, jej współpracowników, filii, dyrektorów, urzędników, pracowników, agentów, partnerów i licencjodawców odpowiedzialność cywilną z tytułu wszelkich roszczeń lub żądań, w tym kosztów obsługi prawnej, wnoszonych przez strony trzecie i związanych z lub powstających w wyniku: (a) Zawartości przesyłanej, publikowanej, przekazywanej lub inaczej udostępnianej za pośrednictwem Usług; (b) korzystanie przez Użytkownika z Usług; (c) naruszenia Warunków świadczenia Usług, Umowy o świadczenie usług MOTOROLA MOBILE SERVICES lub Oświadczenia o Prywatności; lub (d) naruszenia praw innego użytkownika usług MOTOROLA MOBILE SERVICES lub stron trzecich. Użytkownik przyznaje, że jest odpowiedzialny za użytkowanie Usług za pomocą swojego konta, włączając użytkowanie Kont Powiązanych. Jako taki, w wyżej wymienionym przejęciu odpowiedzialności, „Użytkownik” odnosi się do Użytkownika i wszystkich Kont Powiązanych, bez względu na to, czy takie użytkowanie jest wyraźnie przez Użytkownika zezwolone. To zobowiązanie pozostanie w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Warunków świadczenia Usług i/lub użytkowania tych Usług.13. CESJAFirma Motorola może dokonać cesji Umowy, w całości lub części, w każdym momencie, za powiadomieniem lub bez powiadomienia Użytkownika. Użytkownik nie może dokonać cesji całej Umowy lub jej części na inną osobę. Każda próba zrobienia tego przez użytkownika jest nieważna.14. INFORMACJE OGÓLNENiniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między Użytkownikiem i firmą Motorola regulującej korzystanie przez Użytkownika z usług MOTOROLA MOBILE SERVICES i Usług firmy Motorola oraz zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy między Użytkownikiem i firmą Motorola dotyczące korzystania przez Użytkownika z usług MOTOROLA MOBILE SERVICES i Usług firmy Motorola. Jeżeli Warunki świadczenia Usług staną się nieważne względem prawa, zasad, regulacji rządów lub finalnych ustaleń sądu federalnego, taka nieważność nie będzie miała wpływu na wykonalność Warunków świadczenia Usług. Brak możliwości wykonywania lub egzekwowania praw lub postanowień Warunków świadczenia Usług przez firmę Motorola nie stanowi zrzeczenia się takich praw lub warunków.


Poprzez korzystanie z usług MOTOROLA MOBILE SERVICES i Usług Użytkownik wyraża zgodę na to, że ustawy i prawa Stanów Zjednoczonych i stanu Illinois będą obowiązywać we wszystkich sprawach związanych z korzystaniem z usług MOTOROLA MOBILE SERVICES i Usług bez względu na normy prawa kolizyjnego, a także Użytkownik wyraża zgodę, że wszelki sprawy sądowe będą podlegać wyłącznej jurysdykcji stanu lub sądów federalnych w stanie Illinois w USA. Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Umów Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (1980) jest niniejszym wyłączona całkowicie z zastosowania do Warunków świadczenia Usług. Użytkownik wyraża zgodę, niezależnie od ustawy czy prawa, na to, że roszczenie lub podstawa powództwa wynikające z lub powiązane z użytkowaniem Usług lub Warunkami Usług muszą zostać złożone w ciągu (1) roku od wystąpienia roszczenia lub podstawy powództwa, a w przeciwnym przypadku będą podlegać przedawnieniu. Tytuły sekcji w niniejszych Warunkach Usług dla wygody i nie mają skutku prawnego ani skutku związanego z umową.


Usługi MOTOROLA MOBILE SERVICES i Usługi świadczone zgodnie z umową są świadczone przez spółkę Motorola Mobility, Inc. W przypadku skarg lub obaw dotyczących niniejszych Warunków świadczenia Usług lub usług MOTOROLA MOBILE SERVICES lub w celu uzyskania informacji należy skontaktować się z firmą Motorola wysyłając list na następujący adres: Attn Consumer Advocacy Office, 600 US Highway 45, Libertyville, IL 60048. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym stanu Kalifornia, rozdział 1.789.3, jeśli Użytkownik jest mieszkańcem stanu Kalifornia może się również skontaktować z działem obsługi roszczeń Wydziału Usług Konsumenckich Kalifornijskiego Wydziału Do Spraw Konsumentów, pisząc na adres 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, CA 95834 lub dzwoniąc pod numer (800) 952-5210.